X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

IN Vé Dò TRêN FIREFOX


I/ B?m ?ây xem l?i thi?t l?p kh? gi?y A4 cho máy in

II/ Cài ??t trình duy?t: B?m ?ây ?? t?i Mozilla Firefox  và cài ??t.

III/ Thi?t l?p trên trình duy?t Mozilla Firefox

- Trên Mozilla Firefox b?m vào File (T?p tin) (n?u không th?y b?m F10 trên bàn phím) >>> Page Setup (Thi?t l?p trang)

- Ch?n tab Format & Options (??nh d?ng & Tùy ch?n) ch?n Portrait (Chi?u d?c), check vào Shrink to fit page Width (Co l?i cho v?a ?? r?ng c?a trang), ch?n Print Background (Colors & Images) (tùy ch?n này ?? in có màu n?n theo m?u in vé dò m?i)

 

Ch?n tab Margins Headers/Footers (L? & ??u trang/Cu?i trang) ch?n canh l? các bên = 0  >>> Các thông s? khung ??u trang/Cu?i trang (Headers and Footers) thi?t l?p Tr?ng (--blank--) >> B?m OK.

 

 

IV/ D??i m?i b?ng k?t qu? x? s? Minh Ng?c có nút [ In vé dò ] b?m vào hi?n lên tùy ch?n in nh? hình d??i:

 

(phiên b?n c? s? g? b? trong th?i gian t?i trong quá trình ch?nh s?a và update)

B?n ch?n lo?i vé dò c?n in >> Vào File (T?p tin) ch?n Print Preview (Xem th? tr??c khi In) (không th?y menu nh?n F10).  Xem l?i th? trang in có h?p lý ch?a. N?u t?t c? ok in test th? 1 t?.
 

- N?u v?n b? in ra 2 trang gi?y, m?t l?, m?t s?... thì có th? t?ng l? trái và l? ph?i lên ?? ???c b?n in nh? ý, chú ý các m?c Shrink to fitPortrait, nh?p vào Page Setup ?? xem l?i các thi?t l?p.

 

 

Print... gõ s? l??ng b?n Copy >> OK:


-N?u các thi?t l?p ? m?c 1 không th? hoàn thi?n trang in b?n xem l?i m?c thi?t l?p kh? gi?y A4 cho máy in.

 

M?u vé dò Minh Ng?c trên Firefox (hình ?nh ?ã gi?m ch?t l??ng ?? h?n ch? b?ng thông)

M?u vé dò Minh Ng?c

 

Support Team MinhNgoc

 

XEM THÊM CÁC H??NG D?N IN VÉ DÒ KHÁC:

B?m ?ây xem Thi?t l?p kh? gi?y A4 cho máy in

H??ng d?n c?p nh?t thông tin riêng trên vé dò

In Vé Dò MINH NG?C™ Trên Trình Duy?t Google Chrome

In Vé Dò MINH NG?C™ Trên Trình Duy?t Mozilla Firefox

In Vé Dò MINH NG?C™ Trên Trình Duy?t Internet Explorer

Cài TeamViewer ?? nhân viên Minh Ng?c h? tr? in vé dò t? xa

game bắn cá sitemap sbobet777 1XBET fifa555 fun88 slot W88 Casino w88 Thailnd MobileW88