X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

Jackpot: 12,000,000,000?
Jackpot Mega 6/45 m? th??ng  17/02/2019

K?T QU? X? S? ?I?N TOáN VIETLOTT
MEGA 6/45 - MAX 4D

K?T QU? X? S? POWER 6/55 - NGàY: 16/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

Th? b?yK? vé: #00241 | Ngày quay th??ng 16/02/2019

 • 05
 • 08
 • 14
 • 28
 • 37
 • 40
 • 41
Gi?i th??ngTrùng kh?pS? l??ng gi?iGiá tr? gi?i (??ng)
Jackpot 1      0052,474,074,150?
Jackpot 2       05,945,144,550?
Gi?i nh?t     1140,000,000?
Gi?i nhì    588500,000?
Gi?i ba   12,63650,000?

K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 16/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  A
  9677
  B
  3925
  C
  5479
  D
  0328
  E
  5402
  G
  8699
  L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
  C
  B
  E
   
  ?
  Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
Th? b?y K? vé: #00349 SL
Gi?i nh?t
15,000,000?
 • 5402
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 5479
 • 3925
 • 13 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 9677
 • 0328
 • 8699
 • 4 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 402
 • 64 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 02
 • 446 vé

  K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 15/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Th? sáu K? vé: #00402 | Ngày quay th??ng 15/02/2019

  • 03
  • 22
  • 26
  • 27
  • 30
  • 44
  Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot        0 20,754,252,000?
  Gi?i nh?t       30 10,000,000?
  Gi?i nhì      1,109 300,000?
  Gi?i ba     17,557 30,000?

  K?T QU? X? S? POWER 6/55 - NGàY: 14/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Th? n?mK? vé: #00240 | Ngày quay th??ng 14/02/2019

  • 08
  • 15
  • 26
  • 41
  • 43
  • 53
  • 46
  Gi?i th??ngTrùng kh?pS? l??ng gi?iGiá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot 1      050,622,710,700?
  Jackpot 2       05,739,437,500?
  Gi?i nh?t     940,000,000?
  Gi?i nhì    623500,000?
  Gi?i ba   13,51450,000?

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 14/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   8949
   B
   6493
   C
   2395
   D
   4342
   E
   9652
   G
   4598
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00348 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 9652
 • 13 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 4598
 • 8949
 • 5 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 6493
 • 2395
 • 4342
 • 12 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 652
 • 30 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 52
 • 974 vé

  K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 13/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Th? t? K? vé: #00401 | Ngày quay th??ng 13/02/2019

  • 05
  • 11
  • 18
  • 33
  • 37
  • 41
  Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot        0 19,147,983,000?
  Gi?i nh?t       22 10,000,000?
  Gi?i nhì      1,093 300,000?
  Gi?i ba     18,161 30,000?

  K?T QU? X? S? POWER 6/55 - NGàY: 12/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Th? baK? vé: #00239 | Ngày quay th??ng 12/02/2019

  • 01
  • 12
  • 17
  • 34
  • 48
  • 49
  • 47
  Gi?i th??ngTrùng kh?pS? l??ng gi?iGiá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot 1      048,334,463,400?
  Jackpot 2       05,485,187,800?
  Gi?i nh?t     1440,000,000?
  Gi?i nhì    836500,000?
  Gi?i ba   15,78050,000?

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 12/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1232
   B
   7077
   C
   6822
   D
   8024
   E
   1956
   G
   6760
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00347 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 7077
 • 0 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 8024
 • 1956
 • 42 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 1232
 • 6822
 • 6760
 • 17 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 077
 • 50 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 77
 • 698 vé

  K?T QU? X? S? MEGA 6/45 - NGàY: 10/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Ch? nh?t K? vé: #00400 | Ngày quay th??ng 10/02/2019

  • 01
  • 11
  • 17
  • 25
  • 29
  • 35
  Gi?i th??ng Trùng kh?p S? l??ng gi?i Giá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot        0 17,338,772,000?
  Gi?i nh?t       16 10,000,000?
  Gi?i nhì      892 300,000?
  Gi?i ba     14,600 30,000?

  K?T QU? X? S? POWER 6/55 - NGàY: 09/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  Th? b?yK? vé: #00238 | Ngày quay th??ng 09/02/2019

  • 02
  • 14
  • 15
  • 44
  • 46
  • 50
  • 18
  Gi?i th??ngTrùng kh?pS? l??ng gi?iGiá tr? gi?i (??ng)
  Jackpot 1      046,036,778,250?
  Jackpot 2       05,229,889,450?
  Gi?i nh?t     240,000,000?
  Gi?i nhì    307500,000?
  Gi?i ba   7,73450,000?
  game bắn cá sitemap 888 slot Thai slots w88 Thailnd SlotVonline 1XBET.COM 888slot m88 slot