X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:
Jackpot: 12,000,000,000?
Jackpot Mega 6/45 m? th??ng  28/04/2019

K?T QU? X? S? Max 4D

K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 25/04/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  A
  5968
  B
  4264
  C
  6148
  D
  2085
  E
  8131
  G
  2924
  L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
  G
  B
  C
   
  ?
  Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
Th? n?m K? vé: #00378 SL
Gi?i nh?t
15,000,000?
 • 6148
 • 2 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 2924
 • 4264
 • 5 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 5968
 • 2085
 • 8131
 • 59 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 148
 • 17 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 48
 • 366 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 23/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   4716
   B
   0301
   C
   2006
   D
   7897
   E
   1657
   G
   9499
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00377 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 7897
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 9499
 • 4716
 • 3 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 0301
 • 2006
 • 1657
 • 20 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 897
 • 23 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 97
 • 502 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 20/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   0087
   B
   2780
   C
   3447
   D
   9847
   E
   9709
   G
   0935
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   G
   C
   A
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? b?y K? vé: #00376 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 0087
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 0935
 • 3447
 • 30 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 2780
 • 9847
 • 9709
 • 13 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 087
 • 137 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 87
 • 431 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 18/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1972
   B
   6072
   C
   5088
   D
   3754
   E
   5338
   G
   4729
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00375 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 5338
 • 10 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 3754
 • 1972
 • 37 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 6072
 • 5088
 • 4729
 • 12 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 338
 • 64 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 38
 • 735 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 16/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   5079
   B
   1159
   C
   3131
   D
   5020
   E
   3290
   G
   3813
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   C
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00374 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 3290
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 3131
 • 3813
 • 3 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 5079
 • 1159
 • 5020
 • 13 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 290
 • 37 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 90
 • 403 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 13/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   8688
   B
   8891
   C
   9886
   D
   0131
   E
   0315
   G
   5969
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? b?y K? vé: #00373 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 0315
 • 8 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 8891
 • 5969
 • 12 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 8688
 • 9886
 • 0131
 • 13 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 315
 • 72 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 15
 • 491 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 11/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1764
   B
   6669
   C
   4700
   D
   9042
   E
   9072
   G
   2580
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   G
   A
   D
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00372 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 9042
 • 4 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 2580
 • 1764
 • 23 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 6669
 • 4700
 • 9072
 • 8 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 042
 • 38 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 42
 • 404 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 09/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   8575
   B
   4974
   C
   4270
   D
   9913
   E
   3602
   G
   5983
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   B
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00371 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 3602
 • 4 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 4974
 • 5983
 • 23 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 8575
 • 4270
 • 9913
 • 8 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 602
 • 38 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 02
 • 404 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 06/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   6960
   B
   9233
   C
   6938
   D
   3033
   E
   2919
   G
   3308
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   A
   G
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  game bắn cáTh? b?y K? vé: #00370 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 2919
 • 20 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 6960
 • 3308
 • 9 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 9233
 • 6938
 • 3033
 • 9 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 919
 • 99 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 19
 • 848 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 04/04/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   9896
   B
   5748
   C
   6852
   D
   6514
   E
   5734
   G
   6176
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   B
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00369 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 6176
 • 22 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 5748
 • 6514
 • 13 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 9896
 • 6852
 • 5734
 • 11 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 176
 • 79 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 76
 • 508 vé
  game bắn cá sitemap scr888 login bet365 game bắn cá m88 bwinasia happyluke m88 pantip
  www.w88hotel.com| www.bijouxpopulaire.com| www.longfarwiremesh.com| www.myvldlcholesterol.com| www.goodcustomgoods.com| www.topekaliquorstore.com| www.cn-connectors.com| www.konyadilkent.com| www.hashimet-trading.com| www.krishnawebworld.com| www.techstreamgames.com| www.americanhairband.com| www.blackplacelabel.com| www.puddleduckparts.com| www.sheapeterson.com| www.onew88.com| www.bitsandpieceshk.com| www.lolhardonline.com| www.petogadgets.com| www.howtomakeaboat.net| www.cassieLaine.net| www.vidieukhien.net| www.fireboltguitars.com| www.desiredirectory.com| www.asterothsbooks.com| www.degroenedroom.com| www.lemongreentea.net| www.360fxgy.com| www.kathleenball.net| www.360fxgy.com| www.casa-verdehomes.com| www.chenjing6.com| www.ajgsportstalk.com| www.netw88.com| www.elsyaminstitute.com| www.academicstudio.net| www.w88edu.com| www.orchardsweaters.com| www.surpriseanddemand.com| www.mensbestshaver.com| www.hartacrossamerica.com| www.anti-ickypoo.com|