X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:
Jackpot: 12,000,000,000?
Jackpot Mega 6/45 m? th??ng  17/02/2019

K?T QU? X? S? Max 4D

K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 16/02/2019
T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

  A
  9677
  B
  3925
  C
  5479
  D
  0328
  E
  5402
  G
  8699
  L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
  C
  B
  E
   
  ?
  Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
Th? b?y K? vé: #00349 SL
Gi?i nh?t
15,000,000?
 • 5402
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 5479
 • 3925
 • 13 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 9677
 • 0328
 • 8699
 • 4 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 402
 • 64 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 02
 • 446 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 14/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   8949
   B
   6493
   C
   2395
   D
   4342
   E
   9652
   G
   4598
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   G
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00348 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 9652
 • 13 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 4598
 • 8949
 • 5 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 6493
 • 2395
 • 4342
 • 12 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 652
 • 30 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 52
 • 974 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 12/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1232
   B
   7077
   C
   6822
   D
   8024
   E
   1956
   G
   6760
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   E
   B
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00347 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 7077
 • 0 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 8024
 • 1956
 • 42 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 1232
 • 6822
 • 6760
 • 17 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 077
 • 50 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 77
 • 698 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 09/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   3018
   B
   0983
   C
   2015
   D
   9317
   E
   0299
   G
   2657
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   A
   E
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? b?y K? vé: #00346 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 0299
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 9317
 • 3018
 • 6 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 0983
 • 2015
 • 2657
 • 11 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 299
 • 49 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 99
 • 736 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 07/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1913
   B
   9696
   C
   4118
   D
   0406
   E
   9579
   G
   3810
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   C
   D
   A
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  game bắn cáTh? n?m K? vé: #00345 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 1913
 • 3 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 4118
 • 0406
 • 7 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 9696
 • 9579
 • 3810
 • 8 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 913
 • 134 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 13
 • 492 vé

  game bắn cáK?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 02/02/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   7855
   B
   9660
   C
   7683
   D
   2323
   E
   3695
   G
   7379
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   E
   G
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? b?y K? vé: #00344 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 7379
 • 15 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 2323
 • 3695
 • 3 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 7855
 • 9660
 • 7683
 • 11 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 379
 • 175 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 79
 • 1,261 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 31/01/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   4549
   B
   3878
   C
   0077
   D
   8569
   E
   2534
   G
   8408
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   D
   G
   C
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00343 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 0077
 • 1 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 8569
 • 8408
 • 8 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 4549
 • 3878
 • 2534
 • 18 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 077
 • 34 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 77
 • 752 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 29/01/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   1814
   B
   6190
   C
   0523
   D
   7908
   E
   5087
   G
   3485
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   B
   C
   D
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? ba K? vé: #00342 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 7908
 • 2 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 6190
 • 0523
 • 6 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 1814
 • 5087
 • 3485
 • 12 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 908
 • 55 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 08
 • 576 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 26/01/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   9662
   B
   9191
   C
   7559
   D
   9095
   E
   3576
   G
   5416
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   A
   D
   B
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? b?y K? vé: #00341 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 9191
 • 9 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 9662
 • 9095
 • 8 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 7559
 • 3576
 • 5416
 • 18 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 191
 • 69 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 91
 • 370 vé

  K?T QU? X? S? Max 4D - NGàY: 24/01/2019
  T??ng thu?t tr?c ti?p vào lúc 18:05:00

   A
   6741
   B
   6252
   C
   8427
   D
   9394
   E
   4282
   G
   5895
   L?n quay xác ??nh ví trí gi?i:
   A
   D
   G
    
   ?
   Sau 6 l?n quay xác ??nh các b? s?, h?i ??ng x? s? ti?n hành 3 l?n quay ?? xác ??nh gi?i trúng ?ng v?i v? trí d?y s?: l?n 1 và 2 xác ??nh 2 d?y s? trúng gi?i nhì, l?n 3 xác ??nh 1 d?y s? trúng gi?i nh?t, các d?y s? còn l?i trúng gi?i 3. Gi?i khuy?n khích 1 trùng 3 s? cu?i gi?i nh?t, khuy?n khích 2 trùng v?i 2 s? cu?i gi?i nh?t.
  Th? n?m K? vé: #00340 SL
  Gi?i nh?t
  15,000,000?
 • 5895
 • 24 vé
  Gi?i nhì
  6,500,000?
 • 6741
 • 9394
 • 30 vé
  Gi?i ba
  3,000,000?
 • 6252
 • 8427
 • 4282
 • 19 vé
  Gi?i KK 1
  1,000,000?
 • 895
 • 47 vé
  Gi?i KK 2
  100,000?
 • 95
 • 375 vé
  game bắn cá sitemap sbobet8888 m88 casino onlineSlot m88slot gclubcasino gclub royal1688 sbobet casino