X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?t qu? x? s? Mi?n B?c - Th? hai

Ngày: 18/03/2019
Gi?i ?B
41334
Gi?i nh?t
84633
Gi?i nhì
72738
00524
Gi?i ba
18777
03831
84391
89767
83971
46277
Gi?i t?
6034
2275
0216
2821
Gi?i n?m
9548
1032
2492
4431
5680
1932
Gi?i sáu
794
392
508
Gi?i b?y
31
62
72
67
Ch?cS??.V?
808
2,33,7,916
32,6,7,9221,4
3313,22,3,42
8
2,32,948
75 
162,72
62,7271,2,5,72
0,3,480
 91,22,4
 
Ngày: 11/03/2019
Gi?i ?B
97291
Gi?i nh?t
82885
Gi?i nhì
56554
02384
Gi?i ba
95838
16643
07036
29828
00068
11762
Gi?i t?
4223
2815
9363
3426
Gi?i n?m
9911
6428
2526
0658
4305
3813
Gi?i sáu
079
794
125
Gi?i b?y
72
23
05
38
Ch?cS??.V?
 052
1,911,3,5
6,7232,5,62,82
1,22,4,636,82
5,8,943
02,1,2,854,8
22,362,3,8
 72,9
22,32,5,684,5
791,4
 
Ngày: 04/03/2019
Gi?i ?B
11155
Gi?i nh?t
45805
Gi?i nhì
35883
89943
Gi?i ba
22693
98695
74276
13292
15513
75857
Gi?i t?
6865
9458
9011
9882
Gi?i n?m
1490
2330
7550
5589
4495
8524
Gi?i sáu
699
510
099
Gi?i b?y
33
04
38
60
Ch?cS??.V?
1,3,5,6
9
04,5
110,1,3
8,924
1,3,4,8
9
30,3,8
0,243
0,5,6,9250,5,7,8
760,5
576
3,582,3,9
8,9290,2,3,52
92
 
Ngày: 25/02/2019
Gi?i ?B
37168
Gi?i nh?t
14350
Gi?i nhì
38457
72236
Gi?i ba
36329
73301
49104
39953
71619
49805
Gi?i t?
3513
8867
0686
4710
Gi?i n?m
7879
4150
8523
5791
3708
9545
Gi?i sáu
722
699
314
Gi?i b?y
38
65
56
81
Ch?cS??.V?
1,5201,4,5,8
0,8,910,3,4,9
222,3,9
1,2,536,8
0,145
0,4,6502,3,6,7
3,5,865,7,8
5,679
0,3,681,6
1,2,7,991,9
 
Ngày: 18/02/2019
Gi?i ?B
15297
Gi?i nh?t
69209
Gi?i nhì
75215
83161
Gi?i ba
92221
41635
61327
66409
53102
70126
Gi?i t?
8090
5364
9070
8033
Gi?i n?m
5359
1293
3130
2899
5486
0063
Gi?i sáu
455
989
243
Gi?i b?y
89
21
62
42
Ch?cS??.V?
3,7,902,92
22,615
0,4,6212,6,7
3,4,6,930,3,5
642,3
1,3,555,9
2,861,2,3,4
2,970
 86,92
02,5,82,990,3,7,9
 
Ngày: 11/02/2019
Gi?i ?B
27459
Gi?i nh?t
78249
Gi?i nhì
51933
57101
Gi?i ba
02698
26004
07203
39148
54541
89751
Gi?i t?
7620
0039
5115
2725
Gi?i n?m
1404
0446
1205
0086
5944
8117
Gi?i sáu
333
480
641
Gi?i b?y
79
36
21
93
Ch?cS??.V?
2,801,3,42,5
0,2,42,515,7
 20,1,5
0,32,9332,6,9
02,4412,4,6,8
9
0,1,251,9
3,4,86 
179
4,980,6
3,4,5,793,8
 
Ngày: 28/01/2019
Gi?i ?B
85889
Gi?i nh?t
19391
Gi?i nhì
30897
80995
Gi?i ba
75267
67149
00607
41294
84369
54633
Gi?i t?
5644
5102
3056
8594
Gi?i n?m
5045
6291
3579
7503
8388
1209
Gi?i sáu
244
186
835
Gi?i b?y
59
83
34
19
Ch?cS??.V?
 02,3,7,9
9219
02 
0,3,833,4,5
3,42,92442,5,9
3,4,956,9
5,867,9
0,6,979
883,6,8,9
0,1,4,5
6,7,8
912,42,5,7
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap royal online ios sbobet5555 bet365combet m88pantip GclubOnline Slot Machine online slots