X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

K?T QU? X? S? CáC T?NH Mi?n B?c

Ngày: 19/02/2019
Gi?i ?B
86105
Gi?i nh?t
55689
Gi?i nhì
26503
59506
Gi?i ba
44271
18652
52665
19468
29116
70851
Gi?i t?
4952
3784
1334
7882
Gi?i n?m
6250
9384
9488
7587
4931
9661
Gi?i sáu
895
491
961
Gi?i b?y
75
68
55
49
Ch?cS??.V?
503,5,6
3,5,62,7
9
16
52,82 
031,4
3,8249
0,5,6,7
9
50,1,22,5
0,1612,5,82
871,5
62,882,42,7,8
9
4,891,5
 
Ngày: 18/02/2019
Gi?i ?B
15297
Gi?i nh?t
69209
Gi?i nhì
75215
83161
Gi?i ba
92221
41635
61327
66409
53102
70126
Gi?i t?
8090
5364
9070
8033
Gi?i n?m
5359
1293
3130
2899
5486
0063
Gi?i sáu
455
989
243
Gi?i b?y
89
21
62
42
Ch?cS??.V?
3,7,902,92
22,615
0,4,6212,6,7
3,4,6,930,3,5
642,3
1,3,555,9
2,861,2,3,4
2,970
 86,92
02,5,82,990,3,7,9
 
Ngày: 17/02/2019
Gi?i ?B
54486
Gi?i nh?t
25897
Gi?i nhì
47832
40270
Gi?i ba
89547
75659
54702
32099
11239
06965
Gi?i t?
8106
6386
2620
5912
Gi?i n?m
6967
0571
8197
8789
8211
3152
Gi?i sáu
304
513
949
Gi?i b?y
87
66
36
35
Ch?cS??.V?
2,702,4,6
1,711,2,3
0,1,3,520
132,5,6,9
047,9
3,652,9
0,3,6,8265,6,7
4,6,8,9270,1
 862,7,9
3,4,5,8
9
972,9
 
Ngày: 16/02/2019
Gi?i ?B
57480
Gi?i nh?t
40751
Gi?i nhì
27130
69477
Gi?i ba
75916
39968
22680
35750
67352
15052
Gi?i t?
5258
0129
0749
0873
Gi?i n?m
3925
2275
6617
8019
5827
5047
Gi?i sáu
126
308
876
Gi?i b?y
00
49
12
55
Ch?cS??.V?
0,3,5,8200,8
512,6,7,9
1,5225,6,7,9
730
 47,92
2,5,750,1,22,5
8
1,2,768
1,2,4,773,5,6,7
0,5,6802
1,2,429 
 
Ngày: 15/02/2019
Gi?i ?B
65132
Gi?i nh?t
27219
Gi?i nhì
20750
71078
Gi?i ba
31697
48439
09036
11799
98809
04611
Gi?i t?
1896
7354
5909
4400
Gi?i n?m
8028
5553
7838
4068
0831
8115
Gi?i sáu
609
959
670
Gi?i b?y
24
80
68
02
Ch?cS??.V?
0,5,7,800,2,93
1,311,5,9
0,324,8
531,2,6,8
9
2,54 
150,3,4,9
3,9682
970,8
2,3,62,780
03,1,3,5
9
96,7,9
 
Ngày: 14/02/2019
Gi?i ?B
28929
Gi?i nh?t
12758
Gi?i nhì
13138
05847
Gi?i ba
59431
76798
62214
11510
84446
58671
Gi?i t?
9374
6665
4420
4353
Gi?i n?m
8562
6734
9287
5749
3439
4287
Gi?i sáu
878
973
592
Gi?i b?y
40
92
41
78
Ch?cS??.V?
1,2,40 
3,4,710,4
6,9220,9
5,731,4,8,9
1,3,740,1,6,7
9
653,8
462,5
4,8271,3,4,82
3,5,72,9872
2,3,4922,8
 
Ngày: 13/02/2019
Gi?i ?B
67091
Gi?i nh?t
07897
Gi?i nhì
87967
60602
Gi?i ba
15619
84309
54261
80289
01115
34728
Gi?i t?
3941
8480
2160
4635
Gi?i n?m
2786
5003
5136
6893
2177
9925
Gi?i sáu
876
959
773
Gi?i b?y
15
83
09
36
Ch?cS??.V?
6,802,3,92
4,6,9152,9
025,8
0,7,8,935,62
 41
12,2,359
32,7,860,1,7
6,7,973,6,7
280,3,6,9
02,1,5,891,3,7
 

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap bet365 combet OneBet link vo m88 w88 W88 Casino W88.com m88