B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Mi?n Nam 60 K? ??N NGàY 19/05/2019

xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
22
/
03
21
/
03
Ngày
/
Tháng
00 24       1 1         1         1     1               1     1 1     1 1 2 1 1 1                     1 2   3 1       1 1     00
01 31       1 2         1   1 1 1 1     1       1 1 3     1 1         1   1 1 2 1 1   2 2 2   1 1                             01
02 29       1   2 2   2           2     1 1       1 2 1         3   1   1       1   1     1         1 1 1   1 1             1 02
03 48 2     1       1   1 1 1     1 1   2     1     4   2 1 2 1   2 1     2 3   1     1 2 2   1   1   3   1 1 1 2     2       03
04 27     2 1     1     1     1 1 1 2 1   1 1     1   1   1   1           1   1     1   1         1 2       1             1 1 04
05 36     1       1       1     1 2 4 1 1 2               1 1 1 1 1       1 1 1 1   1   1     1 3 1     1 1     1 1   1   1   05
06 29 2 2     1 1     2 1       1 1 1         1   1           2 1 1 1 1   1 1 1       1 1   1 1       1     1                 06
07 41   1 1   1 3 2 1 1       1 1           1 1   1 1 1   1 1     1         1   1 2 2 2 1 1     1 2 1 1 1 1     1       2 1   07
08 32   2     1   1 1 1   2 1   2 1     1     2 1   1 1 2       1   1           1       1   1 2 1                   2 1   1   08
09 31 2 1   1       2   2   1       2 1   2   1 1     1     1             1 1       1         1       3     1 1   1     1 1 1 09
10 37   1   1   1 1 1   1 1 1 1 2 2       1       3 3           1 2 2 2           1       1   1 1 2 1     1 1               1 10
11 31         1 1 1     1 1     1     2 2   3     1                   1       1   1 1 2 1     1 2 1 1   2 1   1       1       11
12 24   3 1     1 1 1 1     1               1   1   1   1   1   1   1             1   1 1     1       1       1       1 1     12
13 39 1   1         2   1 1   1 1 1   2     2     1   1 1 1 1         1   1   3         4   2     1     1 1 1 1     1 2   1 1 13
14 38     2 1 1 2 1   1     1 1   1 2     2 1     1 1 1 1           1 1             1 1 game bắn cá 1 1 1   1   1   1   3     2   1 1 1   14
15 32   1   2 1   1   1 1   2         1   1             1       2     1   1 1 1       1   1 2 1 2     1 1 2   1 1           1 15
16 33   2         1       2   2   1     1 1 1     1 1   1 1     2   1   1   1     1   2     1   1   3       1   1   1 1     1 16
17 29 1 1 1 1     1           1         2 2 1 1     1 1   1 1       2   1               2   1     1   1     2       1 2       17
18 47   2 1       2 1   1   2     1 2 1 2 1     1   1     1   2 2   1 1     2   1     1     2 1 2   1 1 1   2 1 2 2     2   1 18
19 38       1 1 1       1   2 1 2 1     1   1           2               1       1       1 3 3   1   2 3   1 1 1     1 2   2 1 19
20 34               1   1       1 1       1 1 1 1   2   1     1 2       1 1 4 3   1       1   2 3     1     1   1       1     20
21 36     3   1       1   1   1     1         1 1     1     2         3   1     2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1     1 1     1 1 1       21
22 43     2 1 1   1 2 1     1     2   2 1 1 2   1   1       2         1   1 1   1       2 1 2   1             2 1   2 2 1 1 3 22
23 25   1                   1   1   1 1       1 1     1     1       2 1 2   1     1   1     1           1 3 1       2         23
24 35   1     1       1 1 1     1       2 1 3 1 1 1 1       1 1 1   1       1   1 1 2 1 1             1     1 1   1 1   2 1   24
25 34     2     1 1     2   1         1                     1   1 1 1       1 2 1     1   1 1 2 1 1 1 1   1     2   1   1 2 2 25
26 28     2 1           1 1 1   2   1           1           3 1 1 1   1 1   1 1               1             game bắn cá 1 1 1   2 1   1   26
27 29   1 1 1   2   1 1     1         2 1     1   2 1 1       1         1 1   1             1 1   1 1   1       1       2 1   27
28 25 2   1 2                                 1   1     2   1       1 1 2     1       2   1       2   1       2     2         28
29 33 1   1     2   1   1 1     1   1         1         1       2 1 1   1     1 2     1 2 2 3 1         1 1             2 1   29
30 27 1     1     1         2           1   1 1   1     2   1 1 1   1     1 3       1   1   2 1           1         1       1 30
31 20       1 1 1     1   1   1   1           2               1 1 1           1               1         1   1 1     1   1   1 31
32 37   2 1 1     1   1 1   1   1 1   1 1 1 1 1   1     2 2     1           1 1 1 1 1           2 1 1 1   1       1 2   1   1 32
33 24               1 1       3     1       1     1     1 2   2 2     1       1 1 1 1 1     1       1 1                       33
34 23       1     1     1       1           1     1 1       1         1   1 1 2                 1         2     1 2 2   1 1   34
35 36 1   2       1 1 1   1   2 1       2 1   3 1   1 1   2 1   1   1     1     1 1 2             2   1 1 1 1           1     35
36 29             1 1 1 3 1 1 2     1 1 1 1 1   1 1     1           1   1   1 1         1       1   1     1   2             1 36
37 39     1 2     2   1   1 2       3   1 1   1 1 2 1   1             1 2 1     1 1   1 1 1 1 1         1   1 1     2     2 1 37
38 27 1       2 1   1           1       1 1   1       2   2   1 1   3 1 1         1 1     1                     2 1         1 38
39 36 2         1     1 1         1 3   1   1   1     1 2 2 2     1   2 1 1     1   1       1   1           1   3 1 2 1       39
40 35 1 1       2 1     1 2     1   1     1       1   1 1     1   2   1 2             1 3     1       1 1     2   2   1 1 1 1 40
41 27 1     1 1 2 1   1   1       2 1 2 1         1       1   2             1     1 1 1   1           1 1             1   1   41
42 35 2             1 1 1   2 1   1   1       1   1     2           1 1 1         1 1 2         1   1   2 1 2     3   2 1   1 42
43 32   2 1     3 2                   2 1 1 1   1     1   1   2 1     1     2 2             1     2     1 1     2 1           43
44 25 1         1       1 1 1 1 1   1 1     1   2         1     1   1 1 1         1   1       1 1       1   1     1 1         44
45 29       1   1       1       1 1 1 1 1       1     2 1   1             1 2 1 1 1     1 1   1   1   2             1 1 1 1   45
46 30   1 1 2   1 1       1 1 1 1     1         2   1 1 2           1     1 1     1   1   1   1         1 2       1   1     1 46
47 28     1 2 1 1           2       3 1 1                 1       3         1       1     1     1       1 1 1         1 2   2 47
48 30 1 3               1 1     1 1 1 1   1   1 1   1   1 1     1     1 3   1         1   2 1     1             1     1     1 48
49 28         1   1 1     1 1 1   1   1       2   1   1 1                 1 1       1 1     1   1 1 1   2 1     1   1 2       49
50 33 2   1   2 1 1 1   2 1   1         1   2     1     1 1 2       1 1   1 2   2       2 1   1           1           1       50
51 28         2   1   1 1 1           1       1           1 1 1 2 1     1 2 1       1   1 1   1 1     1         1   2   1     51
52 25 1   2       1       1 1 1   1   1 1         1 1 1     1 1             1   1   1       1 1     1 1             1   1 1   52
53 31   1 1       1       1 2 1 1 1   1 1       2 1 2   1 1 2     1     1 1                         2 2   2   1             1 53
54 32                 1           3 2 2     4   2 1     1     1 1 1 1   1 1       1 1           1   1   1 1   1 2 1           54
55 38 1     1                 1 2           2   1 2 1 2   1   4   1 1   1 1   1 1 1   1       1 1 2 1   1 1 1 1     1   1   1 55
56 15                         1             1     1     1         1   1 1     1   1       2   1   1       1 1                 56
57 24                 1 2                           1 1   1   2 1 1     1 1 1 1 1 1         1     1   2   1 1 1     1         57
58 30   1 2     2 1 1         1   2         2           1         2   1 1 1       1   1       1   1 1       2 1 1 1       1 1 58
59 25 1 1   1               1     1           1 1 1         1     2   1 3   1     1 1   1       1   3     1   1               59
60 32   2 1       2   1   1   1   1   1   1     2 1 1 1       1   1 1     1     1 1     1 1   2   1 1             1   3       60
61 38           1     2       1 1     1 2 3         1       1 3 1     2             1     1 1 2 1 1       1 2 1 3 1       2 2 61
62 34 2     2 1           1 1   1 1 1 2 2                 1   2 1 1 1   1         1   1 1   1       2   2       2     1 1   1 62
63 34   1 1 1       1       2 2   1 1       1     2   1   2   1 3 1       1   1     2   1   1 1       2     1   1       1   1 63
64 30   1   1 1     2 1 1 1                           2 1 1 1         1   1   2 2 2 2 1       1   2 1 1               1       64
65 40     1 1 1 1     1 1   1 1 1 1           2 1 1     2   1   1 2     1   1 1 2 2     2 1 1     1 1   1       2 1     1 1 1 65
66 47 1       1     1   1   1     1   1   1     1 1 2     3 2 1 1         1     3   3 1 1   1 1   1 2       1   2 2 3   2 2 2 66
67 43     1   2 1 1 4 1 1 2   1           1       1 2 2     1 1 1     1       1   3   1           2 1 2 1 1   1 1 1       3 1 67
68 41       1   1 3 2 1 2 2   1 3 1 1 1         2         1 1       1   1   2           1       1     2 1 4   1 2   1   1     68
69 35 1 1   1 1     1 2       1         1 2 1   1     1     1   1         1 2     3 2       1       1   2   1   1 1   2 1 1   69
70 38 2     1 2 2         2 1   1   1 1 1     1 1   2 1               1 1 1 1 2     2 1     1 1 3 1 1           1 1         1 70
71 32     1   1 1       1   1         1   1 1   1     1   1     1         2   2 1   1 1 1 1   1 2     1       1   1 2       3 71
72 28 1 1           1 3       2 1 1 1   1   2         1 1             1   1       1 1   1 1       1     1 1         1     1 1 72
73 35 1 1   2 1   1 2 2   3   1       2   2           1     1 2 1   2           1 2       1 1     1       1         1 1     1 73
74 33     1     1 1                 1       1 1       1   1     1 1   2   1   2 2 1   1         1   2 2 1   1 2     1   3 1   74
75 32 2     1 1   2   1 1   1   1         1 2 1       1       1   2 1 1       1   1         1   1 1       1   2   1   1   1 1 75
76 42         1 3   2         1 2   2 1     1 3 2 1     2 2 1 1   1 1 1             1 1   2   1           1 1 2     2 1 2     76
77 33   2 3   2 1     1           1   1   1 1   2             1     2 1         2 1 1 1   1   1 1     1 1         1   1 1 1   77
78 41 1 1     1   1 1     1   2     1 2 1 1 1 2 1   2 1       1 1   1 1   3 1 1       1   1 1   1 1   1 1 1   2 1     1       78
79 28 1 1 1 2   1   1 1       1 1                 1   1   1     1   1   1     1   1           1 1   2       1 1 1 1       1 1 79
80 36     2   1     1   3 2   1         1     1   1   1     1   1 2   1 1       2   1 1   2       2   2         1   1 2 1   1 80
81 34 1 1     2 2   1   1 1 2       1           1   2     1 1     1 1   1       2 1 1 1   1   2 1     1       1 1       1   1 81
82 37 1   3 1 1   1         1     1 2   1 1 1         2 1 1       2 1     1   1     1   1   1   1   1   1     2   1 1   1 3   82
83 42 1     1 1   1 1 1 1 1 1   3   1 1     1 3       1 2 2   1       3 1   1   1   1     2       1 2     1   1 1   1   1   1 83
84 29 1               1         2       2     1 1 1   1       2   3 3   1   1 1     1 1     1     1     2     1           1   84
85 32 2   2 1 2 1       1   1 1           2       1 1 1 1             2 1           1         1     1   1 2 2     1   1 1 1   85
86 38   1   1 2   1       2   1   1   1 1 1 1 1 1 1       1       2       1 1 2 1     1 1   2 1     1 1 1     2     1 1 1 1   86
87 31   2   1       2       1 1   1 1     3     2 2 3     1 1       1   2             1           1     1     1 1 1 1         87
88 34       1       1 2 2 1         1   1       1     1 3   1 1   1             1 1 2     1 1 1 1 2 1   1 1 1       1   1   1 88
89 26   2             1     1     1                   1             1   1 1       1 1 3 1 1       1     1         3   1   4   89
90 25         1           1       1     1 3   2       2             1 1         2 1   2 1           1     2           2 1     90
91 37       2       2 1       1 1     1 3   1   1   1 2     1 1   1 1   3       1 1 1 1     1 2     1         1   4     1     91
92 29 4 1 1   2       2 1 2     1 1 1     2     1 1 2                     1 1 1                   2 1             1           92
93 35 1 2   1 1       2     1   1     1 1 1           1   2 1     1     1     1 1       1 2     2     1 1   2 1 2 1     1   1 93
94 28 1 1 1     2           1 1   1 1 2 1 1   1 1   1   1       1   2           2   1                   2             2     1 94
95 31 2       1   1 1       1 1               1 1 1   1       1 1         1             2   2 1 2     3 1   1   1       1 2 1 95
96 33 1 1         2 1 1   1     2     1       2 1 1         2 1   1 2   1     1           2 1               2     3 1     2   96
97 31   1     1       1 1   1 2 1 1         1 2         2 1 1     2       3       1           1         1 1   1 1 2       2   97
98 23           2   1     2         1       1     1       1           1 1 1   1   1     1   2     1     1   1 1       1 1     98
99 37       1     1 2   1     1   1       1   1 1 1       2 2 1 1 2   2   1       1 1   1 1       1 1     1   1 1 2 1 1     2 99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
19
/
05
18
/
05
17
/
05
16
/
05
15
/
05
14
/
05
13
/
05
12
/
05
11
/
05
10
/
05
09
/
05
08
/
05
07
/
05
06
/
05
05
/
05
04
/
05
03
/
05
02
/
05
01
/
05
30
/
04
29
/
04
28
/
04
27
/
04
26
/
04
25
/
04
24
/
04
23
/
04
22
/
04
21
/
04
20
/
04
19
/
04
18
/
04
17
/
04
16
/
04
15
/
04
14
/
04
13
/
04
12
/
04
11
/
04
10
/
04
09
/
04
08
/
04
07
/
04
06
/
04
05
/
04
04
/
04
03
/
04
02
/
04
01
/
04
31
/
03
30
/
03
29
/
03
28
/
03
27
/
03
26
/
03
25
/
03
24
/
03
23
/
03
game bắn cá 21
/
03
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap 188bet dafabetslot royalonlinemobile onlineSlot m88mobile Slot Machine sbobet link
www.mlslasvegashomes.com| www.onnenlinshncn.com| www.locksmithdecaturga.net| www.franklinbusybody.com| www.rslavinstudio.com| www.wangshangsongxi.com| www.w88wbet.com| www.doubledipdepot.com| www.thepetpantrync.com| www.sbssoLutions.net| www.thefitnesspreneur.com| www.myvldlcholesterol.com| www.rukkidenor.com| www.forw88th.com| www.comw88th.com| www.w88company.com| www.myhomeprotector.com| www.kreativ-kids.net| www.petcareconsultant.com| www.siliconheavy.com| www.cetidmed.com| www.defeatmsbLog.com| www.cheapw88.com| www.casualoftravel.com| www.thekerrydiaries.com| www.lynnkitesailing.com| www.eternelserum.net| www.obamalovesyouback.com| www.aw88th.com| www.myhomeprotector.com| www.enrdistribution.com| www.thepetpantrync.com| www.basecampmaricopa.com| www.cardo-industries.com| www.obamalovesyouback.com| www.exigomarketing.com| www.oracleucmexperts.com| www.bjxiaofanggs.com| www.aluminumsell.com| www.cheapw88.com| www.siliconheavy.com| www.lowfatgaming.com|