B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? TP. HCM 60 K? ??N NGàY 22/04/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
06
/
10
01
/
10
Ngày
/
Tháng
00 17     1 1           1     1 1   1         1         1               1 1         3                   1 1           1   1 00
01 8       1 1                 2                                           1         1               1   1                 01
02 11                                     1   1             1           1           2     2             1     1 1           02
03 13     2   1   2 1                     1                                             1 1   1 1 1     1                   03
04 9     game bắn cá 1                                 1                               1               2 1                   1     2   04
05 11         1             1         1                         1           1 2                 1               1   1   1   05
06 13     1 1                               1 1 1   1   1 1           2                 1             1         1           06
07 17 1           1     2   1       1 1       1     1 1             1             1           1               1     1     2 07
08 9                                   1 1     1     1                 1                   2                       2       08
09 12             1               1   1   1 1   1 1           1 1             1     1                         1             09
10 11   1           1             1       1           1 1 2                   1                       1 1                   10
11 12       1 1                   1 1               1     1     2   1                                           1     1 1   11
12 12                   1               1           1       1 1         1             1 1   1     1         1 1             12
13 13       1 2 1     1                                                   1         1         1 2 1       1     1           13
14 10         1 1       1         1       1             1 1               1                 1     1                         14
15 17   1 1     1 1 2         1                   2       1       1                           1 1     2 1       1           15
16 8                                         1                                   1     1             1           1   2   1 16
17 9 1               1       1 1                                       1   1               1           1   1               17
18 13   2       2                   1 1       1   3                             1                 1       1                 18
19 10             1 1       1             1               1             1                           1               1   1 1 19
20 10       1     1                               1       2   1   2                               1               1         20
21 9                 1                                       1 1     1   1 1       1                       1     1         21
22 9 1       1 1     1                                                   1                 1 1 1           1               22
23 12           1   1     1         1   1           1 1 2         1       2                                                 23
24 11                 1 1       1                         1           1 1     1         1 1               1     1           24
25 9 1 1   2       1 1 1                       1                 1                                                         25
26 5       1                         1                               1                             1                 1     26
27 7                         1 1                             2         1                 1           1                     27
28 9 1     1     1   1       1                       1                                             2     1                 28
29 8         1 1   1   1                             1                                 1         1                 1       29
30 8           1     1   1                           1         1           1                             1               1 30
31 9                   1         1         1 1 1                       1       1                             2             31
32 18       1       1 1 1       1   2     1                   1   2 1             1       1     1             1 1         1 32
33 9           1                       1   1           1         1       1               1                       2         33
34 13     1             1       1       1   2       1               1     1       1       1               1       1         34
35 14                       1 1             1   1             1 1 1 2 1           1             1       1       1           35
36 8       1 1     1     1                             1                         1   1                             1       36
37 10         1 1     1                         1               1         1         1       1   1       1                   37
38 15                     1       1 1     game bắn cá 1   1         2                       1     3       1         1 1             1   38
39 13           1           1   1               1       1             1                 1   1     1 2               1 1     39
40 8         1         1                 1   1           1     1               1                                       1   40
41 17                         1   1   1 1         1 1 1   2         1       1     2           1             1         1 1   41
42 17                         1   1       1     2                     2                   1   1     1 1       1   2   1   2 42
43 9   1       1             1       1 1                                       1   1             1     1                   43
44 13   1                         1       1       1     2         1           1         1         1   1     1         1     44
45 11     1               1                   1     1             1     1         1 1             1     1   1               45
46 7                               1 1                       1         1           1         1   1                         46
47 9                                     1       2         1       3       1                                   1           47
48 9   1                 1             1     1             1     1             1     1 1                                   48
49 10           1   1 1     1                             1         1           1       1               1   1               49
50 11         1             1                                   1       1 1       1   2                 1 1           1     50
51 10                 2     1   1                               1                         1   1       1           2         51
52 6                   1                     1     1                                 1 1                               1   52
53 19 1           1         2   1   1 1 1                         1           1 2               1 1             1   2 1 1   53
54 10                         1   1         1                       2   1             1     1     2                         54
55 8       1                                       1               1   1 1                   1               1 1           55
56 6                           1     1 1                     1       1                                   1                 56
57 11   1   1                       1 2     1                       1             1         1               1     1         57
58 20     1                 1     1             1   1   1       1       1     2 1     2 1 1     2             2   1         58
59 17 1       1           1 2             1       2 1       1   1   1 1 1       1   1       1                               59
60 6                     1               1           1                   1   1 1                                           60
61 14   1           1     1   1                   2     1                       1   1 1             1   1     1 1           61
62 5                                     1                                   1   1                 1 1                     62
63 15   1   1     2       1 1 game bắn cá 1 1       1             1   1                     1               1                 1     1   63
64 6 1                       1   1                   1   1       1                                                         64
65 10 1 1               1                   1 1     1                                     1   1           1           1     65
66 12 1 1 1           2                       1             1         2                             1 1         1           66
67 11 1           1 1                                       1         1   1 1 2                     1 1                     67
68 14         1   2   1 1       1 1           1                             1     3                 1   1                   68
69 11 1                           1             2           2 1             1                   1           1         1     69
70 10                       1   1               1     1           1 1                 1         1             1           1 70
71 7   1 1 1                     1                         1                             1                   1             71
72 6                     1                                                               1                   1       2 1   72
73 10               1                         1   1           1 1         1   1     1         1   1                         73
74 7       1     1         1                                 1     1                 1           1                         74
75 7               1                               1 1     1                               1             1       1         75
76 8                 1               1 1 1           1               1                         1                       1   76
77 12             1               1         1         1       1         1   1                       1   1 1   1     1       77
78 8   1 2                     1               1                         1 1               1                               78
79 13       1                 2       1                     1     1           1 1 1                     1     1         1 1 79
80 11             1                   1                                     1             1         1   1   2 1   1       1 80
81 15 1                                 1   1       1 1           1       1         2     1     1     1         1     1   1 81
82 7           1                                             1             1         1 1                           1   1   82
83 9                     1                 1 1         2     1                   1                         2               83
84 8                               1               1     1                 1                       1       1     1   1     84
85 8               1   1     1     1       1                                                         1             1     1 85
86 9     1     1                     1                     1   1                   1   1   1       1                       86
87 8                     1   1       1     1               1   1                                         1     1           87
88 5                     1             1                                 1                               1               1 88
89 11         1               1     1                           1                       2 1           1     2       1       89
90 5               1                           1         1                     1                   1                       90
91 8 1         1         1         1 1 1                                                           1                   1   91
92 15     1               1 1       1         1       1     1         1         2           1             1 1             2 92
93 15 1       1         1 1       1             1   1                       1 1           1     1     1         1   1   1   93
94 9   1                               1       1 1     1   1     1               1                               1         94
95 7   1         1                 1       1                         1                 2                                   95
96 17                 1         1       2   1     1 1         2 1     1 1     1             1 1                     1   1   96
97 11 1   2               1 1   1   1     1           1                       1                                     1       97
98 10     1     1       1                                   1               1                 2   1   1   1                 98
99 13 2 1     1     1             1                         1                         1       1                 1   1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
22
/
04
20
/
04
15
/
04
13
/
04
08
/
04
06
/
04
01
/
04
30
/
03
25
/
03
23
/
03
18
/
03
16
/
03
11
/
03
09
/
03
04
/
03
02
/
03
25
/
02
23
/
02
18
/
02
16
/
02
11
/
02
09
/
02
04
/
02
02
/
02
28
/
01
26
/
01
21
/
01
19
/
01
14
/
01
12
/
01
07
/
01
05
/
01
31
/
12
29
/
12
24
/
12
22
/
12
17
/
12
15
/
12
10
/
12
08
/
12
03
/
12
01
/
12
26
/
11
24
/
11
19
/
11
17
/
11
12
/
11
10
/
11
05
/
11
03
/
11
29
/
10
27
/
10
22
/
10
20
/
10
15
/
10
13
/
10
08
/
10
game bắn cá 01
/
10
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap royalonlinemobile sbobet Best Online Casino w88sportonline GclubSlotsOnline m88 casino sbobet casino
www.365discountmeds.net| www.superw88.com| www.anti-ickypoo.com| www.sheldonharvey.com| www.classysassyng.com| www.oracleucmexperts.com| www.w88center.com| www.konyadilkent.com| www.hongw88.com| www.sheldonharvey.com| www.systematic-course.com| www.petogadgets.com| www.gLenLewissteeLe.com| www.peak-corporation.com| www.kettleembroidery.net| www.sheldonharvey.com| www.newarkologic.com| www.doubledipdepot.com| www.orchardsweaters.com| www.poseidonshpng.com| www.ziguifood.com| www.irantraveler.net| www.evalshawtraining.com| www.crownofmaine.net| www.dorianseniors.com| www.cetidmed.com| www.w88wbet.com| www.releasings.net| www.geisheimermath.com| www.21w88.com| www.a88th.com| www.franklinbusybody.com| www.mendabody.net| www.dominica-hotel.com| www.qizoyinlari.com| www.buLduktrans.net| www.mendabody.net| www.360w88.com| www.chuggingtongames.com| www.andrewjclarke.net| www.poseidonshpng.com| www.diets-today.com|