B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? An Giang 60 K? ??N NGàY 14/03/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 14                       1 3 1             1 1 1               1                         1                 1     2     1 00
01 10           1                       1   1     1               1   1   1       1                         1             1 01
02 9   1           1     1                           1               1 1                 1 1                     1         02
03 6   1                                   1               1 1 1                                             1             03
04 9         1 1                             1 1                     1 1           1     1               1                 04
05 14   2       1       2 1       1         1               1 1             1 1                               1           1 05
06 14             2           1                       1   1 3   1   1               1                   1 1     1           06
07 10       1                 1     2             1 1                                   1               1 1     1           07
08 10                               1 1             1               1 1                   1   1                 1   1   1   08
09 14     1             1               1             1       1     1         1         1         2 1 1                 1 1 09
10 9               1                               1     1         1           1                         1   1   1 1       10
11 8           1 2                 1             1                             1     1                                   1 11
12 8   2                         1   1 1                                       1               1                   1       12
13 4         1                       1                                                                         1         1 13
14 8 2           1 1                     1                               1             1                         1         14
15 18   1   2 1 1   1       1                 1     1 1 1                       1                   1 1     2         2     15
16 17     1   1         1               2 1             1     1   1         2 1                         1         1   2 1   16
17 8       2         1         1   1       1                           1                                                 1 17
18 10     1 1             1         1         1 1               1 1                                   1         1           18
19 10           2       2   1                                       1           2                             1           1 19
20 11           1           1   1       1             1           1             1     1     2       1                       20
21 10 1                 1     1 1           1   1   1     1                         1                         1             21
22 5     1                                                         1             2   1                                     22
23 12   1         1                 1               1 1 1               1       1             1         1           1     1 23
24 10 1               1                     1 1           1 1 1                       1                 1             1     24
25 19     1 1 1   1               1 1         1     1   1 1   2     1 2           3                 1                       25
26 7         1                           1                         1                 1             1         1       1     26
27 6 1             1                   1                                   1                               1       1       27
28 13     2 1                             1 1 1                   1         1 1                       1         1   1   1   28
29 6   1                                               1     1             1 1                                       1     29
30 5                   1                           2   1           1                                                       30
31 8                     1                     1       1               1   2               1         1                     31
32 8                         1         1 1                   1       1                       1             1           1   32
33 9 1 1         1         1                                         1 1               1 1               1                 33
34 12           1 2         1                                       1       1       1     2     1 1       1                 34
35 7         1                     1                       1                               1               1 1   1         35
36 7   1   1                     1               1                     1                                 1       1         36
37 11     1           1 1       1   1                 1                         1   2               2                       37
38 13                     1 1 1           1       1   1 1       1       1 1   1   1             1                           38
39 10           1   1         1 1               1         1                 1           1           1         1             39
40 14     1 1   1                 1                     1   1                   3     1 1 1   1                   1         40
41 11     1                         1             1     2         1                 1         1   1             2           41
42 11               1 2     1 1     1 1                               1                     1         1 1                   42
43 6         1                               1       1                     1                         1               1     43
44 5         1             1                               1     1                         1                               44
45 10                   1   1     1   1           1     1   1       1   1                             1                     45
46 11               1 1 1             1                 1                   1                     1   1   2               1 46
47 11                         1             1   1         1   1 1         2                               1       1 1       47
48 11               1 1           1       2       1               1     1 1           1 1                                   48
49 6   1                             1                     1                     1 1     1                                 49
50 8                                               1 1                                         1   1 1     1   1   1       50
51 14       2       1               1   1                               1 1 1       1   1     1       1               1 1   51
52 6                                 1                                           1           1     1   1         1         52
53 16                 2   2   1 1       1             1   1     1                     1 1       1           1       1     1 53
54 11         1                   1   1             1     1   1 1                   1   1 1                     1           54
55 5                                                                                 1 1   1 1   1                         55
56 17           1 1           1   2 1   1 1 1                   1       1 1           2 1         1                     1   56
57 6         2           1             1     1                                               game bắn cá 1                             57
58 11                                               1       1 1               1 1     1             1   2             2     58
59 12 1         1   1                   1   1 1         1     1                 1                               1   1 1     59
60 17 1       1 1     1     1         1 1   1               1     1       3   1     1     1         1                       60
61 13 1             1 1     1   1 1       1           1             1     1     1                           1           1   61
62 15   1                 1 1         1         1   1     1       1   1   1   1               1 1 2                         62
63 11                 1               1       1 1       1       1           1     1         1           1 1                 63
64 7   1                                       1     1                     1                             1 1             1 64
65 8                 1     1         1     1     1                                     1 1                               1 65
66 6 1                   1                           1                                       1               1 1           66
67 9             1           1 1 1                         1   1                       1         1         1               67
68 12       1       1     1                                   1               1   1 1           1   1   1     1   1         68
69 12                             1   1   1               1               1       1     1 1 1                           3   69
70 8     1                       1                                           1 1         1             1     1   1         70
71 10       1           1             1         1               1     1 1               1 1                 1               71
72 11       1                   1           1 1           1 1   1                     1   1     1           1               72
73 11                   1       1   1       1             2                           1         1     1     1       1       73
74 10                         1               1                   1 1         1 1           1                   1     1 1   74
75 9                     1         1         1                 1                             1       2 1           1       75
76 7                 1       1 1                                   1     1                                             2   76
77 7                                           1         1   1               2           1                       1         77
78 12 1                     1                     1     1   1         1             2           1 1             1         1 78
79 13   2                       1           1   1                         2   1               1 1     1           2         79
80 16         1           1   1         1   1                       1 1       1               1   2         2 1       1 1   80
81 12   1               2 1     1         1       1         1         2                                         1         1 81
82 13 1           1 2 1 1           1         1 1                     1           1                 1               1       82
83 7                           1         1                       1                   1       1   1       1                 83
84 13 1   1 1                                   1 1       1   1 1 1     1                   2 1                             84
85 14 3   1       1     1             1   1         1                               1               1 1               1   1 85
86 12                                               1             2     1   1     2 1       1     1   1               1     86
87 13     1   2                               1   1 1 1                                   1     2           1 2             87
88 9       1 1 1 1                             1 1       1                                 1             1                 88
89 11 1             1     1                 1                     1       1               1         1           1 1   1     89
90 10                               1     1 1                   1       1       1       1   1                         1 1   90
91 19           1 1   1   1     1                       1                   1 1   1   1         1 1 1 1 2 2         1       91
92 18 1   1                     1         1   1   2 1   1   1 1   1   1                 1         1     1   1   1           92
93 15     1 1 1         1   1                 1               1     1                       1 1   1     1         2     1   93
94 15           1     2     1     2   1           1                               1   1         2       1                 2 94
95 10             1 1       1           1       1               1   2                           1             1             95
96 13     1       1               1   1             1 1                 1                       1   1     1   2     1       96
97 15     1                   1 1 1     1 1     1     1   1                 1     1 2         1                 1           97
98 10   1                 2             1 1                     1     1               1                           1     1   98
99 8           1   1                                 1         1       1     1                           1         1       99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
game bắn cá 01
/
02
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap 918kiss scr888 w88loto Slot V online W88 W88ASIA bet365soccer sbobet ca