B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Bình ??nh 60 K? ??N NGàY 18/04/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
Ngày
/
Tháng
00 10                   1               1               1                               2 1       1             1 1     1   00
01 9   2   2 1               1                     1     1                                             1                   01
02 12         2           2       2 1                       1                                     1             1   1 1     02
03 16                 1                     2       1     2 1 1     1               1     1             1     1 1   1 1     03
04 10                 1         1                     1       2           1 1         1                       1 1           04
05 14 2     1                 1 1                 1           1   1 1     1       1     1           1               1       05
06 15               1     1 1 1       1   1           1   1       1 1   1         2         1               1               06
07 11         1       2               1       1               1       1       1               1   1   1                     07
08 13           2   1     1 1 1 1   1                                   1 2             1                       1           08
09 14     1       1     1       1                             1     1 1         1   1     1         1 1     1 1             09
10 12 1         1                     1 1 1                 1     1     1             1         2         1                 10
11 7                   1                     1                             1   2   1                         1             11
12 14 1             1 1   1                           2 1                   1 1   1     1   1       1             1         12
13 11     1       1 1   1       1                                 1                 1         1     1       1         1     13
14 8 1     1   1                     1 1                     1                 1                           1               14
15 7           1           1   1 1   1                                 1                 1                                 15
16 8           1             1   1                                               1                               1 1 2     16
17 15   1         1   1                       2         1   2   1       1                           1   1             1 1 1 17
18 14     1                 1           1 1     1     2             1                   1                 1   1     1   2   18
19 9       1 2               1                     2 1                                               1             1       19
20 10         1   1                   1             1 1                   1           1             1 1   1                 20
21 8   1 1           1                   1 1   2                                                           1               21
22 8                               1                 1             1 1         1                   1       1 1             22
23 5                                           1   1         1               1                         1                   23
24 14 1     2   1                         1 2           1                         1     1 1       1   1                 1   24
25 13                     2 1                                         1 1             2 1       1         1     1   2       25
26 9   1                 1   1 1                       1             1                   1                           1 1   26
27 11                     1               1   1     2               1     1 1       1     1                 1               27
28 6                                                                     1   1     1     1                 1 1             28
29 13         1     1             1         1                 1 1     1 1                   1 1   1                 1     1 29
30 7       1           1         1                                               1       1     1     1                     30
31 8           1                   1                       1                       1           2         1     1           31
32 13 1         2       1                             1 1       1     1       1         1       1       1                 1 32
33 18   1   1 1       1   1 1 1                 1     1   2         1     1           1   1               1 1         1     33
34 17 1       1     1 2             1 1 2   1                 1                 1 1 1       1         1                 1   34
35 15       1           1 1 1   2 1         1                                           1     2         1 1   1         1   35
36 6     1     1                                     1                 2                                     1             36
37 8 1                 1                 1                 1                       1     1     1       1                   37
38 8 1                                         1             2 1 1             1     1                                     38
39 13 1                         1 1                     1 2           1       1 1             1   1                   1   1 39
40 6             1           1       1                     1                                 1 1                           40
41 7 1 1 1                         1                                               1                 1   1                 41
42 8   2   1                                               1             1                               2     1           42
43 12                     2 1   1                 1                       1 1                 1   1     2     1             43
44 14 1                     1                 1         1 1 1     1       2               1 1 1 1       1                   44
45 13               1   1         1   1 1       1 1       1 2         1                               1   1                 45
46 11         1               1       1     1     1                                       1     1   1   2               1   46
47 12               1       1         1                   1   1                 1     1 1     1     1 1       1             47
48 11   1       2 1   1                     1 1     1                               1           1     1                     48
49 6   1                       1                 1         1   1                                       1                   49
50 9           1                   1           1       1           1       1                               1     1       1 50
51 13                               2             1     1           1       1 1             1             1 1 1     1   1   51
52 9     1               1           1 1 1                                               1   1     1                     1 52
53 3                       1                                                                                         2     53
54 13   1     1           1                               1       1 1   1       1                 2   1 1         1         54
55 12   1 1                                     1 1   1       1   2 1           1                       1         1         55
56 11         2 1                       1           1                             1 2 1         1           1               56
57 11   1                     1           1       1       1               1                 1       1             1       2 57
58 12     1 1     1 1               1 1                         game bắn cá 1           1   1           1                           1 1 58
59 7                                         1                               2 1                       1 1         1       59
60 17       1   1                             1 2 1         1         1     1   1           2     2             2       1   60
61 9 2           1 1                   1   1                                         2                   1                 61
62 13                         1                 1 1           2       1   1 1               2     1               1 1       62
63 13         1               1   2                                         2 2       1           1       1             1 1 63
64 8                 1             1   1           1     1                                         1     1       1         64
65 13 1     1           1                 2     1 1 1                   1 1         1                                 1   1 65
66 5                               1     1                           1           1                                       1 66
67 13                       1 1   2         1                   1             1 1     1           1 2       1               67
68 12       1   1           2     1         1 1     1                                   1                 1       1   1     68
69 10             1       1                                     1       1 1                 1   1     1         2           69
70 12 1               2         1   1   1 1   1         1                       1       1                             1     70
71 15         1 1 1             1       1       1 1               1     1         1 1   1 1                       1     1   71
72 6     1 1                     1             1                                                             1           1 72
73 16         1                   1   1     1 1   1   1 1         1   1           1     2       1   1 1                     73
74 5                 1       1     1                     1                                                     1           74
75 13 1     1                               1   2     1   1       1 1   1           1                           1 1         75
76 13   1         2         1     1           1   1             2             1       1                         1         1 76
77 10                               1       1               1 1 1 1 1             game bắn cá 1                   1 1                   77
78 10             1 1           1       1 1                         1         1     1               1               1       78
79 9     1       1                                     1         2                               1         1     1       1 79
80 13   1           1       1                 1       1   1                 2 1                             1       2 1     80
81 9             1           1 1                                     1               1               1       1   1       1 81
82 7                                                               1   1                         1     1         2     1   82
83 4                               1                               1           1                                     1     83
84 11                                               1                 1           1   1 1 1   1           1   1   1 1       84
85 14     1       1                             1   2 1   1     1 2 1 1 1 1                                                 85
86 12                   1 1   2 1             1                 1       1   1       1           1                     1     86
87 8   1                           1   1           1   1                                     1               1 1           87
88 10     1 1       1   1                           1       1                                     1 1 1     1               88
89 9     1       1                               1         1                 1           1     1             1   1         89
90 12                                                   1                     2   1         1     1 1         1 1       2 1 90
91 9   1                             2   1                     1           1                   1               1     1     91
92 12     1           2 1             2 1 1                       1                         2         1                     92
93 11               1   1   1           1                       3               1             1             1       1       93
94 7                 1                     1                   1     1     1         1       1                             94
95 8         1     1       1             1             1                               1 1   1                             95
96 12     1       1 2           1       1 1           1               1                       1                     1     1 96
97 6     1             2           1       1                 1                                                             97
98 16     1         1             1           2   2     1               1 1 1     3         1               1               98
99 11                   2 1                   1   1     1   1                         1     1 1                         1   99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
game bắn cá 08
/
03
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap GclubOnline OnlineCasinos sbobetca m88mobile gclubroyal1688 BET365 Asia Mobile W88
www.fastfifa14.net| www.simonkirkeofficial.com| www.sshpw.com| www.enrdistribution.com| www.wqshingtonpost.com| www.zhaoyiqiang.com| www.cheerfuLkashmir.com| www.hashimet-trading.com| www.thedallasblackexpo.com| www.gLenLewissteeLe.com| www.5w88th.com| www.dfwl.org| www.registrytreatments.com| www.w88vietna.com| www.higo-gravure-flexo.com| www.allw88.com| www.talkeetnatours.com| www.truthofyoursoul.com| www.lacluindustries.com| www.cetidmed.com| www.sshpw.com| www.forw88th.com| www.e-lisanslama.com| www.theastronomer.net| www.desenwiremesh.com| www.daschosting.com| www.hgw88th.com| www.petogadgets.com| www.fotouhaLkhair.com| www.registrytreatments.com| www.myhomeprotector.com| www.stripeatyellow.com| www.az-sunnah.com| www.forw88th.com| www.hoteldelvallesj.com| www.kettleembroidery.net| www.veryspecial4you.com| www.pacquiaomosleylive.com| www.cometopaisley.com| www.crownofmaine.net| www.designsonjustice.com| www.legaltipsonline.com|