B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Bình Thu?n 60 K? ??N NGàY 14/02/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
11
/
01
04
/
01
Ngày
/
Tháng
00 15     1         1     1 1         1     1 1 1         1                 1     1     1             1               1   1 00
01 13     1         1 1                                     1       2   2         1   1   1     1             1             01
02 14             1 1     1 1 1                     1     1     1   1                                 1     1 1     1     1 02
03 13 1               1   1       1 2       1 1                           1         1                     2               1 03
04 13             1         2     1               1     1     1                             1     1 1       1   1         1 04
05 16   1       1         1   1         1             1 1       1       1                   1 1 1             2     1     1 05
06 7           1                                       1         1                         1   1     2                     06
07 13           1             1           3   1         1                   1   1         1       1     1 1                 07
08 15 1           1         1                       1             1         1               1   1       1 1     1 1   1 1 1 08
09 10   1   1                         1       1                     1     1           1     1       1         1             09
10 7                 1                                                   1         1             1         1   1     1     10
11 11   1 1   1                                         1                           1     1   1         1   1   2           11
12 10                                                   1         1     1 1     1     1     1               1 1     1       12
13 10 1               1                 1 1                   1                 1 1             1     1               1     13
14 14 2             1     2         1 1       1           1 1                                 1   1   1         1           14
15 9     1                 1     1             1     1               1         1       1         1                         15
16 5               1                                             1               1                                 1   1   16
17 16 1   2           1           1 1                 1     2     1       1 1                         1 1 1           1     17
18 17                       1   1   1   1     1     1           1         2     1 1 1 1             1           1     1 1   18
19 11       1   1                           1     2                                 1                   1 1     1 1       1 19
20 11       2 1                                         1   1     1               1     1     1             1           1   20
21 8                         1           1 1         1   1 1           1                                             1     21
22 13 1 1 1 1         1             1   1       1       1       1       1                 1                 1               22
23 14     1   1         1                   1 1   1   1               1                                 1 1 1 1           2 23
24 16         1           1     2             1 1 1 1   1     1     2           1         1                       2         24
25 11                   1       1     1                         2           1                 1 1   1           1         1 25
26 17         1   2 3                 1   1 1                       1           1 1   1             1   1 1       1         26
27 14 1     1   1           1   1                 1   1       1           1         2   1         1                 1       27
28 9       1 1                               1 1       1         1   1               1                 1                   28
29 12               1     1         1     1 1 1                         2     1   1                   1           1         29
30 14   1         1           1       2 1               1   1   1   1                   1 1     1       1                   30
31 10                           1                         1   1       1       1       1       1                 1   1   1   31
32 12   1                     2 1   1       1       1   1         1   1                                 1             1     32
33 16       1       1                 1     1         1           1   1   1   1             1 1 1     1             1 1 1   33
34 5                         1         1               1           1                 1                                     34
35 10 1 1                       1         1     1     1                     1                 1           1           1     35
36 10                           1                 1       2 2         1                     1           1   1               36
37 10     1 1         1       1                       1                             1   1   1                     1   1     37
38 12         2   1                           1   1                   1     1   1                     1     1 1   1         38
39 5 1       1   1                                                 1                                   1                   39
40 8       1           1 1             1                               1       1                                 1 1       40
41 11                             1     1       1 1           1     2             1   1           1 1                       41
42 13       1   1                       1         1 1 1                       1                   1 1         1 1     2     42
43 9       1     1     2         1   1                                     1           1                   1               43
44 4         1                         1         1                                                               1         44
45 11                   1                     1 1     2   1                           1 1     1 1                     1     45
46 14               1   1         2         1     1       1 2           1                   2                 1         1   46
47 9         1                     1             1 1     1     1             1                           1     1           47
48 9           1 1                 1 2         1                                 1             1                 1         48
49 11                 2       1                       1   2     1       1       1           1                       1       49
50 7                         1           1                 2                       1   1                               1   50
51 9 1     1                     2 1   1             1         1                     1                                     51
52 9   1                               1             1 1                           1           1   1           1   1       52
53 10                         1 1               1   1       1           1 1         1               1       1               53
54 7                                                           2 1       1   1                 1                 1         54
55 9             1                         1   1                           2   1                 1 1         1             55
56 6   1           1                                         1                                       1           1   1     56
57 16   1     1               1 1   1                     1     1           1   1 1 1         2     1       1             1 57
58 4           1   1                                                                 1     1                               58
59 6   1                 1 1                                 1                     1     1                                 59
60 7                                               1 1       1             1     1   1                   1                 60
61 6         1                           1                   1         1                                 1             1   61
62 17         1       1 1           1     1   1   1   1   1         1             1 1             1     1     2           1 62
63 14     1 1 1                                                               1     1   2 1     1         1       1     3   63
64 12       1     1                   1 1 1         1       1             1   1   1       1       1                         64
65 13                         1   1   1         1   1         1     1         1       1 1 1         1                   1   65
66 10 1                 1   1   1                   1             1         1   1             1   1                         66
67 9   1     2   1     1                                       1       1                 1                 1               67
68 9 1                                             1       1 1       1 1               1               1       1           68
69 10                       1   1     1             1     1   2       1                       1     1                       69
70 6                               1       1                   1     1                                     1           1   70
71 7                               1                             1         1   1 1   1 1                                   71
72 16     2         1             1               1         1             1 2 1               1     1 2             1     1 72
73 6   1                         1       1                                         1                               1     1 73
74 5   1                   1                 1         1                                           1                       74
75 8                   game bắn cá 1 1 1       1       1                           1     1                 1                           75
76 14           1 1                 2 1             1   1                               2         1 1 2             1       76
77 8 1                                   1               1         1 1                 1 1                         1       77
78 13                       1 1       1                         2 1   1     1   1         1 1           1           1       78
79 9                 1                     1 1 1             1             1 1                           1       1         79
80 11 2 1                               1 1     1 1                           1                     1             1       1 80
81 17           1 1   2   1 1                       1         1     1                     2     1 1 1   1               1 1 81
82 10               1           1     1                                           1   1 1     1                 2       1   82
83 9                     1 1                 1         1                         1 2                         1       1     83
84 8   1       1                                               1 1 1         1             1                       1       84
85 7       1 1                           1                 1     1     1                               1                   85
86 9     1     1               1                             1           1                 1 1         1 1                 86
87 7                   1         1     1                                                       1                 1     2   87
88 9           1     1   1                                           1       1       1     1             1 1               88
89 9   2         1 1         1       1                               1                   1           1                     89
90 10                   1 1     1                                             1 1                 1         1 1 1 1         90
91 12     1     2   1 1           1         1       1             1                                   1     1         1     91
92 10                 1     1     2     1         1                 1 1           1                   1                     92
93 11 1           2     1     1   1             1       1                 1     1           1                               93
94 8                     1     1           1             1       1                       1     1 1                         94
95 17 1   3 1   1       1 1     1       1 1   1                       1                       2           1     1           95
96 10                   1   1                 1 1                 1           2       1         1             1             96
97 11     1 1       1   1               1           1     1           1 1                         1       1                 97
98 12                         1           1 1   1                         2     1                 1           2     1     1 98
99 16           2     2 1 1                 1   1 1   1       1           1               1                         1 1   1 99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
25
/
01
18
/
01
game bắn cá 04
/
01
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap sbobetslot sbobet168 gclub casino sbobet8888 fifa555 918kiss scr888 OnlineCasinos