B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Hà N?i 60 K? ??N NGàY 14/02/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
23
/
07
19
/
07
Ngày
/
Tháng
00 12                 1 1             1 1                   1 1   1         1           1           1     1 1               00
01 19   1             1                 1 2   1     2   1 1                   1     2     1     1           2 1 1           01
02 14       1       1       1     1     1     1                   1             1             1       1     2     1     1   02
03 15   1   1       1 1         1     1 1     1         1                   1       1   1       1       1               1   03
04 17   2           2 1 1         1       1 2   1       2     1                               2         1                   04
05 20   1       1             1 1 1   1 1     1             1       1 1   2             1     2 1     1             1 1     05
06 16         1           1 1       1   1 1 1     1 1 1         1 1                                         1       2     1 06
07 19       1         1         1 2     2             1                   1 1               1   1 1 1 1                   4 07
08 8                 1           1                                       1       1             2 1               1         08
09 20       1           1                       1       1 1 1 1     1 1   1             1     3   1 2                 1 1 1 09
10 14 1                                                     1 2   2 1 1     1     2     1       1                       1   10
11 9     2   1                                       1         1       1     1                 1                     1     11
12 18         1   1                         1                     1 2 1 1 1   1   1     1 1     1     1     1 2             12
13 12             1   1   1                 1         1           1       1   1   1         1 1   1                         13
14 15 1         1 1     1   1 1             1                     1     1     1   1                   1         2       1   14
15 13   1         1   1   1   2                     1               1             1                   1               1   2 15
16 22     1   1   1 1           1 1   1       2         1       1   1       1   2 1             2 2         1 1             16
17 16   1 1     2                   1 1             1   1     1 1   1 1             1                         1 1         1 17
18 17     1   1                     1               1       2   2       1 1 2           1                     1 1     1   1 18
19 18       1 1         1   1 1     1       1     2     1 1             1 1         1       1       1           1     1     19
20 21 1 1 1     1   1           1   2           1     2   1                 1             2 1         1   2       1   1     20
21 11   1         1 1 1       1   1 1                 1             2     1                                                 21
22 18     1               1     2 1       1               1       1   2 1   1   1                 1               1 2 1     22
23 6                   1                   1   1               1                         1                             1   23
24 25     2   1           2     1   1 1 1   1               1     1 2             1       1 2     1 1 1   1 1       1     1 24
25 18   1 1   1     1             1           1     1         1     1 1 1   1       1   1                   1 2         1   25
26 19         1               1   1   1 1         1 1     2 2     1           2   1   1         1           1         1     26
27 26           1 1     1     2         1   1   1 3   1     1   1     1         1 1         2   1   1           2       3   27
28 13               1     2         1                 1 1     1                       1 1   1             1           1   1 28
29 17 1         1 1         1 1           1   1     2                                 1   1       1         1 1         1 2 29
30 12                   3   1   1   1   1     1           1                 1   1                     1                     30
31 10 1                   1                             1                             1     1     1 1 1       1 1           31
32 23         1             2 1 1   2     1   2           2         1     2 1       1 1         1     1         1     2     32
33 12   2   1 1   1           1           1     2                                 1             1               1           33
34 15 1     1 1     1 1       1 1     1                 1                     1         1     1     1             2         34
35 20       1   1     1     1     1               1   1               1 1     2           1 1 2     1 2             1     1 35
36 12   1     1                               1 1   1                           1     3   2           1                     36
37 22             1     1     1 1   1     1   1 1   1 1       2 1       2     1   2                   1     1 1 1           37
38 12 1         1         1               2                       1                             1 1 1       1     1 1       38
39 17 1 1       1 1 1       1         1       1   1       1 1     1   1   1 1         1           1                         39
40 13 1       1   1   1   1                                     1               1 1     1       1     1         1 1         40
41 14 1 2 2               1             1         1       1                     2     1                             1     1 41
42 12           1             1   1             1   1           1               1 1 1     1 1               1               42
43 21     3     1   1           1           1   2         1 1 1           1 1       1   2   1     1                 2       43
44 22   1   2           2         1   1   1   1                   1   1     1   1   1   1         1           1 1 2 1   1   44
45 14       1       1       1     1         2               1     1     1   1 1             1             1               1 45
46 15 1 1     1           1   1             1 1 1 1       1     1                           1     1   1             1       46
47 14 1       1                     1         1 1         1                   1 1 1           1 2         1 1               47
48 10   1         1           1 1 1         1         1     1       1                                     1                 48
49 20 1 1   1 1     1 1       1 1           1     1           1       1   1         2           1   1       1         1 1   49
50 11     1                                             1   2 1 1 1   1   1                                           1 1   50
51 15   1           1   1   1   1 1               1         1 1                     1         1         1 1         1     1 51
52 12     2     1 1       1     1                       1   1     1           1               1               1             52
53 15 1         1     1     1       1                     1 1     1               1       1 1 1         1 1     1           53
54 22     1                       1       2 2       2           1 1     1   1           1     2         1 1 1       1 1 2   54
55 14             1   1                 1       1     2 1     1   1     1             1   1         1     1                 55
56 18       1     1 1 1 1     1       1         1 1     1     1             1 1                       1       1   1   1 1   56
57 13         1         1             1       1     1 1           1                           1     1   1 1   1 1           57
58 24 1         1 1     1 1   1       1       1   2 1   1   2   1   1       1               1   1       2       1     1 1   58
59 17   1   1       1 2     1     1 1                   1           1   1                   1     1     3             1     59
60 13                               1             1       1     1               1           1 1   1 2     1           2     60
61 8                       1   1           1       1 1               1             1                     1                 61
62 18 1       1 1 1     1 1           1   1           1       1     1           1 1   1   1 1     1                       1 62
63 11         1         1       1                             1             1       1 1 1           1         1   1         63
64 18             2 1 1         1         1 2         1                 2                 1   2         1 1             1 1 64
65 17 1           1         1       1             1 1           1 1     1     1 1 1             1   1   1   1   1           65
66 14                   1 1 1   1 1 1   1     1       1             1         1   2                       1                 66
67 19     1 1       1               1 1 1 2 1 1             1                 1     1             1       2 1     2         67
68 13                   1 1   1       1             1 1 1 1                   1       1                       1   1     1   68
69 17       1   1                     1                 1 2                   1     2     2     1       1 1   2   1         69
70 10                       1     2         1           1     1         1       1 1                   1                     70
71 15 1           1   1               1 1       1       1       1         1 1           2       1         1           1     71
72 13             1       1                       1 1       1     1       1 1 1         1                       1   1   1   72
73 14 1   1     1   1     1 1                                   1       1       1                 3               1   1     73
74 15 1   1       1 1                     1         1           1         1   1 1   1 1             2                     1 74
75 14                     1           1         1 1             1   1 1 1   1 1     1 1   1                     1           75
76 16                 1     3   1                           1   1         1             2               1 1   1         2 1 76
77 20         1       1                       3   1   1 1   1         3 1 1   1   1   1       1       1       1             77
78 22 2         1     1 1 1         1   2 1   1 2     1   1   1 1     1               1   1             1             1     78
79 18   1 1 1 1               1     1       1         1   1 1 1     1 1   1   1           1       1     1                   79
80 14   1 1   1       1 1   1       1           1         1   1         1         1                 1               1       80
81 19     1     1   1           1 1 1   1       1             1       1 1 1     1   1 1                 1   1       1 1     81
82 11                   1       1   1                               1       1         2   1         1 1       1             82
83 17     1 1             1   2       2         2 1                                                   1 1   1 1 1   1   1   83
84 14             1 1   1             1   1       1     1             1     2     1                         2       1       84
85 18           1                 1   1 3   1 1 1         1         1 1                   1         1   1     1     1 1     85
86 19   1   1                 1       1   1         1             1                 2       1   1     1     1 1   3     1 1 86
87 22 2       1 1 1   1                                   2         1         1     1   1     1     2 2 2 2         1       87
88 19       1         2         1 1       1         1 1         1       1             1     1 1           1   1 1 2       1 88
89 19       1   1       1 2               1             1   1 1           1           1 1 1   1       1   2       1       1 89
90 19                         1             1     1 1   1         2   1 1 1     1 1   1     2           1         1 1   1   90
91 12       2               1           1           1           1 1         1       1           1     1         1           91
92 12 2             1                 2 1         1                 1           1   1                   1           1       92
93 20   1       2   1     1   1         1 1   1   1   1       1     1           2           1 1   2             1           93
94 15       2 1         1 1         1 1   1       1     1 1                             3                       1           94
95 11       1       1                                 1                 1       1         1             1   1 1       1 1   95
96 28         2   1         1   1 2     1       1     1       1 1   1 2 1 2     1   1 1     1           2   1     1   1   1 96
97 15       1   2           1             1         1                         1           1 1   1 1               1 2     1 97
98 14 1 1                   1       1       1                   1               1         2       1 2           game bắn cá 1   1       98
99 11     1         1           1               1       1     1                       2 1                       1 1         99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
02
11
/
02
31
/
01
28
/
01
24
/
01
21
/
01
17
/
01
14
/
01
10
/
01
07
/
01
03
/
01
31
/
12
27
/
12
24
/
12
20
/
12
17
/
12
13
/
12
10
/
12
06
/
12
03
/
12
29
/
11
26
/
11
22
/
11
19
/
11
15
/
11
12
/
11
08
/
11
05
/
11
01
/
11
29
/
10
25
/
10
22
/
10
18
/
10
15
/
10
11
/
10
08
/
10
04
/
10
01
/
10
27
/
09
24
/
09
20
/
09
17
/
09
13
/
09
10
/
09
06
/
09
03
/
09
30
/
08
27
/
08
23
/
08
20
/
08
16
/
08
13
/
08
09
/
08
06
/
08
02
/
08
30
/
07
26
/
07
game bắn cá 19
/
07
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap 1XBET scr888login royalonlinemobile m88 mobile sbobet 5555 1xbet app game bắn cá