B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Qu?ng Tr? 60 K? ??N NGàY 14/03/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 15             1             2 1   1   1             1   1               1 1                 1           1     1 1   1   00
01 10                         1   1                 2     1                 1     1         1                 1           1 01
02 16         1   2     1       2 1       1   1     1 1                     1   1                 2             1           02
03 12       1 1             1 1   2                           1           1       1 1             1       1                 03
04 8                   1   1 1             1                           1                 1 1                       1       04
05 14               1     1       1               1 2   1     1               1 1         1   1     1                   1   05
06 7                   1               1     1             1                                         1         1     1     06
07 7     1 1   1                 1   1           1           1                                                             07
08 16             1   2     1         1           1   1           1         1                     1   2 1 1   1   1         08
09 5     1         1                                                                                   1       1   1       09
10 14                       1                   1   1 1             1             2         1   1     2           1       2 10
11 14 1     2 1         1   2                                 1       1   1         1                 1         1       1   11
12 9           2                       1         1                             1       1     1       1       1             12
13 11                     1   1                                   1     1 1       2       2                     1       1   13
14 9 1               1                     1     1     1   1 1                                     1   1                   14
15 11 1 1 1     1       1       1 1                         1     1       1                               1                 15
16 7                 1                                   1 1 1   1           1 1                                           16
17 19   1         1                 1 1   1 2 1                 1     1                     2   1 1 1 1     1         1 1   17
18 16       1       1 1               1         2       1 1     1     1 1         1       1             1   1             1 18
19 18     1   1                 1       1 2   1                       2       1   1   1     1   1       2 1             1   19
20 12         1 1       1         1     1                                   game bắn cá 1   1         1             1     1     1   1   20
21 10 1 1     1             1                         1   1               1                           1     1 1             21
22 10   2   1                       1       1             2                             1                   1     1         22
23 10       1             1   1                       1 1                             1         1                   1     2 23
24 12   1 1 1                 1       1 1                                 1 2     1 1                               1       24
25 8                 1         1                                 1           1 1   1     1                           1     25
26 6         1                                 1                       1         2                       1                 26
27 10             1 1             2                       1       1         1                   1     1   1                 27
28 9         1       1 1         1 2                                                         1     1           1           28
29 9                               1     2 1           1                       1       1       1                         1 29
30 10                     1                                         1         1     1         1 1 1     1   1         1     30
31 11                 1     1                 1     1       2 1                           1   1               1 1           31
32 14           1 1 1 1       1           1                 1 2       1           1         1                 1     1       32
33 12         1 1             1       1               1   1     1   1   1               1   1           1                   33
34 10         1 1           1       1                                             1         1         2       1           1 34
35 13             1                         1 1                 2   1       1                 1     1     1     1         2 35
36 12         1     1       1   1   1 1               1     1                   1                 1                 1 1     36
37 8           1                                         1                         1         2         1 2                 37
38 12 1           1                 1         1                 1     1 1     1 1   2     1                                 38
39 11               1         1           1 1   1   1         1         1               1         1               1         39
40 7                                 1 1                 1 1                             2                         1       40
41 7                             1                         2                                                         1 3   41
42 14     1 1       1                                 2               1               1 1 1 1 1         1     1   1         42
43 12 1 1           2 1                               1         1   1 1           1                       1           1     43
44 9 1                                 1   1           1   1           1     1             1       1                       44
45 8           1 1   1                                     1             1         1         1     1                       45
46 18     1   2     2     1                           1           2     1       1     1 1   1   1       1         1       1 46
47 9         1             1 1           1     1               1                     1                       1         1   47
48 9     1 1   1 1                       1     1                             1     1                       1               48
49 8           1           1                     1                     1               1                           1 2     49
50 8                     1               1 1                 2                         1       1               1           50
51 11                             1               1               1 1     1           1         1 1               1   2     51
52 11                       1         1           1     1         1 1             1       1       1 1                     1 52
53 7 2                 1   1                             1     1     1                                                     53
54 13 1                   1 1           1       1 1   1               1             1   1       1             1   1         54
55 9 1 1       1                                                           1     1   1     1               1             1 55
56 7   1                                     1 1   1                 1                                   1   1             56
57 10   1                     2     1                               1   1     1                 1 1           1             57
58 13   1         1     1                 1         1 1   1   1   1                     1 1   1             1               58
59 11                 1       1         1     2                     1               1 1 1     1           1                 59
60 13   1   1     1 1                     1                     1     1               1         1                 1 1   2   60
61 20 2   1             1                 1   1     1   1     1     1   1 1         1 1 1   1     1         1       1   1   61
62 7                   1                       1       1           1     1                       1       1                 62
63 5 1             1                             2                                                       1                 63
64 8   1     1                         1       1 1               1                     1                         1         64
65 9 1           1       2                   1                                 1     1   1                       1         65
66 13           1                           1 1             1 1     1     1   1                 1   1   1   2               66
67 11             1       1           1                         1     1   1 1 1                   1         1             1 67
68 8             1   1         1                           1   1                   1                         1   1         68
69 6                           1 1     1               1                         1 1                                       69
70 5   1                 1           1       1       1                                                                     70
71 13                               1             1 1                     1                     2     1 1       2 1 1   1   71
72 12                 1   1   1           1         1             1     1       2   1                                 1 1   72
73 7       1 1           1                 1 1                                             1         1                     73
74 7     1                                     1         1     1                     1               2                     74
75 8     1                         1             1                     1 1   1           1                   1             75
76 8 1 1 1             1                                                                     1   1       1         1       76
77 12       1         1 2   1   1       1               1     1                         1     1           1                 77
78 11           1       1   1               1                 1 1   2         1 1                                 1         78
79 10     2     1                         1         1                             1           1         1   1   1           79
80 9                     1                 1   1   1 1 1 1                           1                     1               80
81 12 1                                 1     1 1                   1   1     1     1     1 2                         1     81
82 10         1           1                                       1 1       1                 1         1         2 1       82
83 12     1 1               1 1     1   1                       2           1   1                               1   1       83
84 11   1                         1   1             1                 1   3 1                 1     1                       84
85 16   1 1     1   1               1             1   2 1 1       2                                 1 1         1         1 85
86 13 1                 1     1         1   1                   1     2       1               1     1       1         1     86
87 13                     1   1     1 1 1           1                           1       1         1       1   1 2           87
88 13     2 2         1   1     1     1         1                                     1   1         1       1               88
89 7   1                       1                 1       1               1                         1                     1 89
90 5                                                     1         1       1                     1                   1     90
91 12             2             2   1     1                                 1 1 1   1   1                       1           91
92 14               1                       1 1         1           1   1             1 1           1 1   1     1     2     92
93 12           1   1         1     1   1           1   1               1             1     1       1                 1     93
94 7                 1               1           1               1                                 2                   1   94
95 12       1         1 1       1   1   1       2           1     1                               1               1         95
96 15         1     1           1 2   1     1     1     1             1               1                 1           1   1 1 96
97 12       1           1                             1 1 1     1           1   1               1           1 1     1       97
98 6                                       1   1           1 1                                         1     1             98
99 10                     1     1   1 1       1                         1   1 1       1                                   1 99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
game bắn cá 01
/
02
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap GDWBET m88 casino BET365 Asia royalonlinemobile gclub slot W88 Online Casino online slots