B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Tay Ninh 60 K? ??N NGàY 23/05/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
Ngày
/
Tháng
00 8                                         1   1   1     1 1           1                           1     1               00
01 11 1                                         1   2         1   1           1       1           1               1   1     01
02 15   1     1                         1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1             02
03 15   1 1 2   1     1       1                               1                 1   1       1 1         1       1   1       03
04 14 1       1         1                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1         04
05 9       1       2                     2                       1 1                   1                         1         05
06 11                                             1       3                 1         1             1 1     2           1   06
07 12         1   1         1                 1       1           1                     1 1   2                   1     1   07
08 12         1             1                           1     1 1                   1 1     1           1     1 1   1       08
09 9                 1     1                   1                 1                     1     1             1       1     1 09
10 13 1   1     1   1   1                           1       1             1   1     1     1       1                     1   10
11 10       1               1 1     1                         1                             1 1       2                 1   11
12 11                         1   1               1             1         1 1     1               1 1                 2     12
13 14         1         1           1   2 1                           1     2   1           1         2 1                   13
14 10           1   1     1                 1                   1     1                 1   1     1       1                 14
15 9                   1         1           1   1   1     1                 1             1                     1         15
16 11     2       1 1                 1                                         1     1         1 1   1         1           16
17 13       2   2                               1 1     2 1             1             1                   1 1               17
18 12               1     1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1         18
19 7                                         1                                 1                         1 2 1   1         19
20 6                                                       1   1     1                 1                         1       1 20
21 13 1       1             1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1                   21
22 12                 1 1   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1                 1 22
23 7         1 1               1                                                 1         1     1                 1       23
24 8       1   1     1           1       1                         1   1         1                                         24
25 9           1       1         1               1 1                                       1       2   1                   25
26 13   1             1   1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1                   26
27 11 1 1   1                           1 1 1       2     1               1                                         1       27
28 13   1                             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                   28
29 8                               1             2                     1   1               1 1               1             29
30 11 1 1               1     1                     1 1       1   1               1                               1       1 30
31 10 1   1                 1           1                           1         1   1     1           1             1         31
32 13             1 1   1         1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 32
33 4                                                   1             1             1                               1       33
34 14 1 1                                   1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1   34
35 10           1         1 1         1   1         1           1     1                   1                     1           35
36 7                     1                                   1 1     1               1               1                   1 36
37 10   2         1       1       2       1                                       1                     1               1   37
38 8                             1                   3       1   1     1                         1                         38
39 13               1         1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1     39
40 9     1   1       1           1                                             1 1     1         1 1                       40
41 9             1         1                           1 1                     2           1         1                   1 41
42 9             1                   1       1 1 1   1                       1       1             1                       42
43 9         1           1                       1                 1   1                                 1     1 1 1       43
44 14     1                     2   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1   44
45 10                     1           1   1           1               1   1               1     1           1       1       45
46 10                                 1                         1               1 1   1 1                     1       2 1   46
47 12   1   1       1   1             1                         1       1     1   1       1                 1 1             47
48 13                   1     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1     2     48
49 9               1                 game bắn cá 2 1                               1               1                             2 1   49
50 9       1             1   1   1         1           1           1                     1         1                       50
51 15     1                   2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                         51
52 13                         1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1       52
53 15       1           1   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1 53
54 8 1               1   1         1             1                               1                           2             54
55 11   1     2   1   1     1                           1                 1             2             1                     55
56 15                           2 2             3         1           1   1     1               1         1             2   56
57 11 1           1             1   1     1                                 1             1           1 1         1       1 57
58 4                 1           1       1                                                               1                 58
59 9 1                     1         1                                     1 1       1             1 1               1     59
60 12 1         1                 1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1       60
61 13               1           1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                 61
62 11 1 1 1 1     1     1                           1         1       1               game bắn cá 1       1                             62
63 7                                   1   1   1           1                       2 1                                     63
64 9                       1               1   1         1                   1                     1       1     1       1 64
65 12                   1     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1             65
66 8                             1 1                           1 1                       1           1 1 1                 66
67 8 1                               1                     1                                       2       1   1   1       67
68 13               1 1                 1   1         1 2         2             1     1                   1               1 68
69 13   1         2       2         1                       2             1                         1       1     1       1 69
70 16 1   2 1       1     1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1             70
71 11         1     1           1       1     1           1                               1     1                 1 1     1 71
72 6             1       1                               1 1       1                                 1                     72
73 8     2       1                       1 1             1                                   1           1                 73
74 9         1       1                               1     1                 1       1     1               1   1           74
75 15         1     1 1 1   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1           75
76 6                 1                                 1             1                         1                   1   1   76
77 9           2                         1   1                                 2       1                 1     1           77
78 7           1     1               1         1             1                               1                 1           78
79 6           1       1                                         1                   1         1               1           79
80 8     1             1                     1               1   1     1                                   1         1     80
81 15             1         1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1               81
82 13   1     2                         game bắn cá 1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1 82
83 15 1 1 1             1 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 83
84 11       1 1 1                   1           1               1     2                   1     1                       1   84
85 9                           1 1           2       1             1       1                   1   1                       85
86 13     1           2                             1     1     1   1     2                     2       1     1             86
87 6                                     1         2                       1           1                             1     87
88 12       1             1           1                     2                               1   1 1           1 1 1   1     88
89 4             1           1                           1                           1                                     89
90 18       1     1                   1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1 90
91 11   1   1     1       1     1 1                                                             1 1           1 1       1   91
92 8     1                                 1   1               1   1                       1         1         1           92
93 14   1   1       1   1           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1         93
94 7           1                       1                                       1   1                         1     1   1   94
95 8         1     2                                   1 1 1                   1                                     1     95
96 20 1   1     2           1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2   96
97 9                       1   1             1     1           1     1 1                 1                               1 97
98 6                 1         1   1                                     1                   1     1                       98
99 16 1 1         1   1   1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1       99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
23
/
05
16
/
05
09
/
05
02
/
05
25
/
04
18
/
04
11
/
04
04
/
04
28
/
03
21
/
03
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
game bắn cá 12
/
04
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap 1XBETsports 1xbet live sbobet888888 sbobet slot GDWBET W88.com m88mobile
www.inw88th.com| www.hzheart.com| www.desiredirectory.com| www.onew88.com| www.w88th.org| www.walkformemovie.com| www.academicstudio.net| www.eezymake.com| www.888w88.com| www.oaswj.com| www.onnenlinshncn.com| www.bigw88.com| www.thekerrydiaries.com| www.sheldonharvey.com| www.crownofmaine.net| www.dominica-hotel.com| www.thepetpantrync.com| www.obatjerawatan.com| www.flyingdesignhk.com| www.hairlossandcure.com| www.exigomarketing.com| www.w88guide.com| www.designsonjustice.com| www.geisheimermath.com| www.orchardsweaters.com| www.designsonjustice.com| www.irantraveler.net| www.fjmtt.com| www.888w88.com| www.newarkologic.com| www.ronaldmacdonald.net| www.bigw88.com| www.clock-music.net| www.monclerssale.com| www.zhonghuafeisan.com| www.bestbagantravels.com| www.aw88th.com| www.carbonesports.net| www.komunitasbunda.com| www.playw88.com| www.allw88.com| www.chuggingtongames.com|