B?NG TH?NG Kê CHI TI?T T?N SU?T X? S? Tay Ninh 60 K? ??N NGàY 14/03/2019

Th?ng kê: xem ??n ngày:
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
08
/
02
01
/
02
Ngày
/
Tháng
00 8                     1   1   1     1 1           1                           1     1                                   00
01 11                       1   2         1   1           1       1           1               1   1         1               01
02 15               1     1 2     1 1           1       1 1     1     1     1             1                       1   1     02
03 14     1                               1                 1   1       1 1         1       1   1       1   1   1 1     1   03
04 13                           1     1   1           1 1         1     1 1           1 1     1                     1     1 04
05 10                 2                       1 1                   1                         1         1     1     1   1   05
06 14                         1       3                 1         1             1 1     2           1   1         1     1   06
07 10   1                 1       1           1                     1 1   2                   1     1                       07
08 11   1                           1     1 1                   1 1     1           game bắn cá 1     1 1   1                           08
09 8   1                   1                 1                     1     1             1       1     1                     09
10 9                           1       1             1   1     1     1       1                     1                 1     10
11 12   1 1     1                         1                             1 1       2                 1   1 1               1 11
12 11     1   1               1             1         1 1     1               1 1                 2                         12
13 15           1   2 1                           1     2   1           1         2 1                             1 2       13
14 10 1                 1                   1     1                 1   1     1       1                   1   1             14
15 12         1           1   1   1     1                 1             1                     1         1 1 1 1             15
16 7             1                                         1     1         1 1   1         1                               16
17 11                       1 1     2 1             1             1                   1 1                 1 1               17
18 14 1   1   1       1   1   1                 1         1       1                         1 1           1     1   1       18
19 8                     1                                 1                         1 2 1   1                           1 19
20 6                                   1   1     1                 1                         1       1                     20
21 12   1 1         1         1               1     1   1           1     1       1 1                       1               21
22 12   1                 1                     1 1   1     1           1   1       1                 1       1     1       22
23 8       1                                                 1         1     1                 1         1   1   1         23
24 7         1       1                         1   1         1                                             1             1 24
25 10         1               1 1                                       1       2   1                       1       2       25
26 11 1 1   1         2       1   1                       1       1         1       1                                       26
27 10               1 1 1       2     1               1                                         1         1       1         27
28 15             1     1       1   1           1             1     1     1   1   1 2                     1         1 1     28
29 11           1             2                     1   1               1 1               1             1 1         1       29
30 10     1                     1 1       1   1               1                               1       1       1         1   30
31 12   1           1                           1         1   1     1           1             1                   1 1 1 1   31
32 16         1 1   1     1       1   1                         1                     1           1   1 3 2       1         32
33 5                               1             1             1                               1                     1     33
34 15                   1 1     1             1 1       1     2       1             1     1         1           1       2   34
35 12 1 1         1   1         1           1     1                   1                     1                           1 2 35
36 9 1                                   1 1     1               1               1                   1     1       1       36
37 8 1       2       1                                       1                     1               1       1               37
38 9         1                   3       1   1     1                         1                                         1   38
39 13     1 1   1 1 1   1                                             1       1 2               1 1                       1 39
40 6         1                                             1 1     1         1 1                                           40
41 10   1                           1 1                     2           1         1                   1   1               1 41
42 10             1       1 1 1   1                       1       1             1                         1               1 42
43 9 1                       1                 1   1                                 1     1 1 1                         1 43
44 17       2   1 2     1           1               1           1           1         1           1 1       1   1 1   1     44
45 14 1           1   1           1               1   1               1     1           1       1       1 1   2             45
46 12             1                         1               1 1   1 1                     1       2 1         1       1     46
47 10             1                         1       1     1   1       1                 1 1                     1         1 47
48 13     1             1                 1 1     1   1   1                           2     1     2         1               48
49 10             2 1                               1               1                             2 1               1 1     49
50 13 1   1   1         1           1           1                     1         1                           1 1   1   1 1   50
51 14     2 2   1   1   1                     1     1     1 1   1   1         1                                             51
52 15     1 1     1                         2     1     1 1               1   1   1           1 1         1     1           52
53 14   1 3     1                 1         1 1 1                         1 1                       1 1                 1   53
54 8 1         1             1                               1                           2             1       1           54
55 8   1                           1                 1             2             1                             1 1         55
56 17       2 2             3         1           1   1     1               1         1             2         1   1         56
57 9       1   1     1                                 game bắn cá 1             1           1 1         1       1                     57
58 5         1       1                                                               1                     1           1   58
59 11   1         1                                     1 1       1             1 1               1           1 1     1     59
60 12         1             1 1                 1       1   1   1       1                 1     1         1   1             60
61 14       1       1 1     1       1   1 1   1 1 1   2                                                   1             1   61
62 8                           1         1       1               1       1                             1       2           62
63 10               1   1   1           1                       2 1                                         1   1         1 63
64 9   1               1   1         1                   1                     1       1     1       1                     64
65 11     1                       1                           1 3         1 1       1 1   1                                 65
66 12         1 1                           1 1                       1           1 1 1                           2   1   1 66
67 7             1                     1                                       2       1   1   1                           67
68 16               1   1         1 2         2             1     1                   1               1 1     1     1 1   1 68
69 12 2         1                       2             1                         1       1     1       1           1 1       69
70 12 1         1     1 1           1                 1       1 1       1             1   1                           1     70
71 10       1       1     1           1                               1     1                 1 1     1               1     71
72 5 1                               1 1       1                                 1                                         72
73 7                 1 1             1                                   1           1                             2       73
74 10                             1     1                 1       1     1               1   1               1 1   1         74
75 13   1       1   1   1               1 1       1           1       1                 1   1                             2 75
76 5                               1             1                         1                   1   1                       76
77 9                 1   1                                 2       1                 1     1           1               1   77
78 7             1         1             1                               1                 1                           2   78
79 6                                         1                   1         1               1               1             1 79
80 7                     1               1   1     1                                   1         1     1                   80
81 15   1       1       1     1     1               1   1 1   1     1   1           2   1                             1     81
82 10               1                 1 1 1 1                 1                           1 1   1     1                     82
83 15 1                       1 1                   1                     1   1       1   1     1     2 1       1 1   1     83
84 9           1           1               1     2                   1     1                       1           1           84
85 10       1 1           2       1             1       1                   1   1                           1               85
86 10                           1     1     1   1     2                     2       1     1                                 86
87 6                 1         2                       1           1                             1                         87
88 13 1           1                     2                               1   1 1           1 1 1   1                 1 1     88
89 6     1                           1                           1                                     1   1 1             89
90 16             1     1   2       1   1           2       1       1 2   1   1                   1   1                     90
91 9 1     1 1                                                             1 1           1 1       1             1         91
92 10                   1   1               1   1                       1         1         1           1       1       1   92
93 11           1         2                         1   1                     1 1   1       1 1                 1           93
94 8               1                                       1   1                         1     1   1         1           1 94
95 7                               1 1 1                   1                                     1             1     1     95
96 16   1 1 1       1             1     1 1   1 1   1 1         1             1         1           2                       96
97 10   1   1             1     1           1     1 1                 1                               1       1             97
98 7       1   1                                     1                   1     1                         1     1           98
99 13 1                       1 1     1   1   1         1 2     1     1                         1                       1   99
Ngày
/
Tháng
T?ng
(l?n)
14
/
03
07
/
03
28
/
02
21
/
02
14
/
02
07
/
02
31
/
01
24
/
01
17
/
01
10
/
01
03
/
01
27
/
12
20
/
12
13
/
12
06
/
12
29
/
11
22
/
11
15
/
11
08
/
11
01
/
11
25
/
10
18
/
10
11
/
10
04
/
10
27
/
09
20
/
09
13
/
09
06
/
09
30
/
08
23
/
08
16
/
08
09
/
08
02
/
08
26
/
07
19
/
07
12
/
07
05
/
07
28
/
06
21
/
06
14
/
06
07
/
06
31
/
05
24
/
05
17
/
05
10
/
05
03
/
05
26
/
04
19
/
04
12
/
04
05
/
04
29
/
03
22
/
03
15
/
03
08
/
03
01
/
03
22
/
02
15
/
02
game bắn cá 01
/
02
Ngày
/
Tháng
game bắn cá sitemap sbobet asia Wild playfreeslots scr888 online casino m88slot Thai slots royal online mobile