X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

C? c?u gi?i th??ng x? s? truy?n th?ng Mi?n Trung.

C? C?U GI?I TH??NG

(Cho 1.000.000 vé lo?i 10.000?, 06 ch? s?)

Áp d?ng chung 21 t?nh khu v?c Mi?n Trung
  

(T? Bình Thu?n vào ??n Cà Mau)

 

01 

 Gi?i ??c bi?t ( 6 s? )

2.000.000.000?

01 

 Gi?i nh?t ( 5 s? )

30.000.000?

01 

 Gi?i hai ( 5 s? )

15.000.000?

02 

 Gi?i ba ( 5 s? )

10.000.000?

07 

 Gi?i b?n ( 5 s? )

3.000.000?

10 

 Gi?i n?m ( 4 s? )

1.000.000?

30 

 Gi?i sáu ( 4 s? )

400.000?

100 

 Gi?i b?y ( 3 s? )

200.000?

1.000 

 Gi?i tám ( 2 s? )

100.000?

 

 

- Ngoài ra còn có:


+ 09 gi?i Ph? ??c bi?t dành cho các vé trúng 5 ch? s? sau cùng theo  th? t? hàng c?a gi?i ??C BI?T 6 CH? S?, m?i gi?i tr?  50.000.000?.
 

+ 45 gi?i Khuy?n khích dành cho nh?ng vé ch? sai 01 s?  ? b?t c? hàng nào so v?i gi?i ??C BI?T 6 CH? S? (ngo?i tr? sai ch? s? hàng tr?m ngàn), m?i gi?i tr? giá 6.000.000?

L?u ý: Gi?i Ph? ??t bi?t là gi?i dành cho các vé trúng 5 s? cu?i (ch? sai s? ??u tiên), gi?i Khuy?n khích là gi?i sai 1 s? b?t k? (ngoài sai ch? s? ??u ?ã là gi?i Ph? ??c bi?t) nói m?t cách khác Gi?i khuy?n khích là gi?i trúng con s? ??u tiên và sai 1 trong 5 con s? còn l?i c?a gi?i ?B 6 ch? s?.

-Vé trùng nhi?u gi?i ???c l?nh ?? giá tr? các gi?i.

game bắn cá sitemap linksbobet Freeslot bet365 m88 pantip sbobet168 scr888 login sbobet link