X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

??I S? TRúNG ??C BI?T CHUYêN NGHI?P

CÔNG TY TNHH MTV?L X? S? MINH NG?C

H? th?ng phân ph?i vé x? s? ki?n thi?t các t?nh
Ho?t ??ng lâu n?m, ?n ??nh & phát tri?n

T??ng thu?t tr?c ti?p k?t qu? x? s? toàn qu?c -  V?i h? th?ng S? 1 Vi?t Nam.
Là h? th?ng ??ng ??u Google nhi?u t? khóa liên quan ??n "x? s?", "x? s? tr?c ti?p", "??i s? trúng ??c bi?t" ... v?i hàng tri?u ng??i dùng th??ng xuyên và hàng nghìn ng??i dùng bình ch?n tích c?c.  xem thêm!...

 

??I S? TRÚNG

Nh?n ??i s? trúng các gi?i, kh? n?ng tài chính t?t nh?t (h? tr? nhanh chóng các gi?i trúng l?n và Gi?i ??c Bi?t)

(T?t c? các T?nh/ T. Ph? khu v?c X? s? Mi?n Nam, m?t s? t?nh khu v?c Mi?n Trung, Cao Nguyên và Mi?n B?c)

Thanh toán 1 l?n b?ng ti?n m?t  ho?c chuy?n kho?n... B?t k? gi?i nào và s? l??ng bao nhiêu t?! nh?n ti?n ngay không c?n nh?ng th? t?c ph?c t?p, không ph?i ch? ??i, giao t?n n?i.

 

??I S? TRÚNG ??C BI?T

Nhanh nh?t - Uy tín - B?o m?t & T?n n?i theo yêu c?u !...

Nhanh nh?t! 30 phút sau khi nh?n cu?c g?i trúng s? trong n?i thành TP.HCM, 1 ti?ng ??i v?i các khu v?c ngo?i thành và các t?nh thành khác thu?c kh?i x? s? Mi?n Nam.

Uy tín, b?o m?t! Tuy?t ??i b?o m?t thông tin ng??i trúng x? s?.

Thanh toán t?n n?i an toàn! Thanh toán t?i chi nhánh ??i lý vé s? g?n nh?t ho?c t?i nhà riêng c?a khách hàng ho?c t?i Ngân Hàng do khách hàng ch? ??nh.

Ph??ng th?c linh ??ng! Thanh toán 100% ti?n VN? m?nh giá l?n (ti?n m?t theo qui chu?n bó 1.000 t? có niêm phong c?a ngân hàng) ho?c chuy?n kho?n. T? v?n - H? tr? g?i ti?n vào ngân hàng an toàn, linh ??ng & phù h?p nh?t theo nhu c?u c?a t?ng khách hàng.

 

 Quy ??nh v? thu? thu nh?p trúng x? s?:

 

 T?t c? vé trúng x? s? có giá tr? ??n 10 tri?u ??ng không ph?i ?óng thu?, các gi?i trúng trên 10 tri?u ph?i ?óng thu? thu nh?p 10% c?a s? ti?n v??t trên 10 tri?u = (gi?i trúng - 10 tri?u) x 10%.

 

 Gi?i trúng ??c Bi?t: 2 t? => Thu? thu nh?p = (2.000.000.000 - 10.000.000) x 10% = 199.000.000?

 Gi?i ph? ??c Bi?t: 50 tri?u => Thu? thu nh?p = (50.000.000 - 10.000.000) x 10% = 4.000.000?

 Gi?i nh?t: 30 tri?u => Thu? thu nh?p = (30.000.000 - 10.000.000) x 10% = 2.000.000?

 Gi?i nhì: 15 tri?u => Thu? thu nh?p = (15.000.000 - 10.000.000) x 10% = 500.000?

 Các gi?i còn l?i t? 10 tri?u tr? xu?ng không ph?i ?óng thu? dù trúng c? c?p nguyên gi?i ba 100 t? = 10.000.000 x 100 = 1.000.000.000? (m?t t? ??ng) c?ng không ph?i ?óng thu? nh?ng l?u ý n?u 1 t? vé trúng nhi?u gi?i thì tính thu? t?ng giá tr? ví d? t? vé trúng c? gi?i ba và gi?i 8 trên 10 tri?u => ph?i ?óng thu? là (10.000.000 + 100.000 - 10.000.000) x 10% = 10.000?.

C?p nh?t thay ??i theo c? c?u gi?i th??ng t? ngày 01/01/2017
Xem thêm Thông t? h??ng d?n c?a B? tài chính.

 

??I VÉ S? TRÚNG TH??NG
Liên h? Hotline:

090 363 7779

Hoa h?ng th?p nh?t, h? tr? tr?c ti?p t?n n?i nhanh nh?t ??i v?i ??i lý trong ngày có phát hành c?p vé trúng gi?i ??c Bi?t.

?/c: 117-119 Ngô T?t T?, F. 22, Q. Bình Th?nh, TP. HCM. (Có ch? ??u xe h?i)

Tel: (028) 6266 2222; Fax: 028 6294 5858

Khi b?n trúng x? s? gi?i l?n ho?c có t?ng giá tr? các t? vé trúng l?n hãy liên h? v?i chúng tôi!
Chuyên Nghi?p - An Toàn & ??n Gi?n Nh?t - ??m b?o cho ni?m vui tr?n v?n!...

Kính chúc quý khách may m?n phát tài!...

 

 

 Nh?ng qui ??nh chung v? vé s? trúng gi?i:

 

Vé s? trúng gi?i là nh?ng vé có dãy s? d? th??ng trùng v?i các con s? trên b?ng k?t qu? theo th? t? hàng, vé sai m?t s? so v?i gi?i ??c Bi?t (vé s? Mi?n Nam và Mi?n Trung), vé có 2 s? cu?i trùng v?i 2 s? cu?i gi?i ??c Bi?t ??i v?i vé s? Mi?n B?c.

 

Vé s? trúng ph?i còn nguyên hình, nguyên s?, không rách r?i và không c?o s?a.

 

Vé s? trúng có giá tr? lãnh th??ng trong th?i h?n tr? th??ng qui ??nh. (30 ngày)

 

 

 Nh?ng câu h?i th??ng g?p khi ??i s? trúng:

 

- Câu h?i 1: Vé s? c?a tôi trúng nhi?u gi?i ???c tính nh? th? nào?
- Tr? l?i: Vé trúng nhi?u gi?i cùng lúc ???c lãnh ?? t?t c? giá tr? các gi?i.

 

- Câu h?i 2: Minh Ng?c có th? gi?i thích cho tôi rõ h?n v? quy ??nh vé trúng an ?i không?.
- Tr? l?i: Vé trúng gi?i an ?i là vé ch? sai 1 s? so v?i gi?i ??c Bi?t, có 2 tr??ng h?p:
+ Vé sai s? ??u tiên (t? bên trái - hàng tr?m ngàn), trúng 5 s? cu?i liên ti?p là vé trúng 50 tri?u ??ng (Còn g?i là gi?i Ph? ??c Bi?t - tr??c 01/01/2017 = 100 tri?u)
+ Vé trúng s? ??u tiên và sai 1 trong 5 s? còn l?i so v?i gi?i ??c Bi?t là vé trúng 6 tri?u ??ng.

 

- Câu h?i 3: Tôi mua x? s? mi?n nam, vé s? c?a tôi trúng 2 s? cu?i, 3 s? cu?i gi?i ??c Bi?t có trúng gi?i gì không?
- Tr? l?i: C? c?u gi?i th??ng ???c in chi ti?t trên m?t sau c?a t? vé, không có gi?i th??ng nào trùng 2 ho?c 3 ho?c 4 s? cu?i c?a gi?i ??c Bi?t, các ?i?m bán l? có kèm phi?u th??ng t? ??a ra nh?ng quy ??nh khuy?n mãi riêng c?a t?ng ??i lý, hãy liên h? thông tin trên phi?u th??ng.

 

- Câu h?i 4: Vé c?a tôi trúng h?t 6 s? nh?ng ??o th? t? tôi có trúng gi?i gì không?
- Tr? l?i: Vé c?a b?n không trúng th??ng.

 

- Câu h?i 5: Vé c?a tôi trúng gi?i nh?ng do s? ý b? rách có ???c lãnh th??ng không?
- Tr? l?i:  Có r?t nhi?u tr??ng h?p rách và v? trí rách khác nhau, b?n hãy ch?p hình t? vé g?i qua (mail ho?c zalo...) chúng tôi s? h??ng d?n b?n, có m?t s? tr??ng h?p có th? làm ??n ?? h?i ??ng tr? th??ng xem xét.

 

- Câu h?i 6: Vé c?a tôi trúng gi?i nh?ng do s? ý làm ??t có ?nh h??ng ??n vi?c lãnh th??ng không?
- Tr? l?i:  B?n có trách nhi?m b?o qu?n t? vé s? tham gia d? th??ng c?a mình. Tr??ng h?p b? ??t nh?ng khi khô không làm co rút t? vé thì không ?nh h??ng ??n vi?c nh?n th??ng. Tr??ng h?p t? vé b? co rút bi?n d?ng d?n ??n không kh?p cùi vé (t? vé bán ra còn m?t ph?n giáp lai ???c l?u tr? ? công ty x? s? phát hành) b?n ph?i làm ??n ?? h?i ??ng tr? th??ng xem xét và quy?t ??nh.
 

 

Xem thêm các bài vi?t:

 

H? TR?  GIAO D?CH T?I T?T C? CÁC H? TH?NG TH?NG NGÂN HÀNG VI?T NAM

??i s? trúng t?i ngan hàng VIETCOMBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng AGRIBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng BIDV ??i s? trúng t?i ngan hàng VIETINBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng HDBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng DONGABANK ??i s? trúng t?i ngan hàng ACB ??i s? trúng t?i ngan hàng MB NG?N HàNG QU?N ??I ??i s? trúng t?i ngan hàng TECHCOMBANK ??i s? trúng t?i NG?N HàNG TMCP SàI GòN- Hà N?I ??i s? trúng t?i ngan hàng VIETABANK ??i s? trúng t?i ngan hàng MARITIMEBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng EXIMBANK NG?N HàNG NAM á ??i s? trúng t?i ngan hàng SACOMBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng SEABANK ??i s? trúng t?i ngan hàng SAIGONBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng PG BANK ??i s? trúng t?i ngan hàng GP BANK ??i s? trúng t?i ngan hàng VPBANK ??i s? trúng t?i ngan hàng VIB ??i s? trúng t?i ngan hàng ABBANK

game bắn cá sitemap W88 Casino credit free W88 Casino SlotMachine royal online Freeonline game bắn cá
www.solidhomedubai.com| www.sportspolitika.com| www.monclerssale.com| www.allw88th.com| www.servingthesoul.com| www.legaltipsonline.com| www.bjxiaofanggs.com| www.thedallasblackexpo.com| www.f-stopandsee.com| www.thekerrydiaries.com| www.apprenticereview.com| www.netw88.com| www.bitsandpieceshk.com| www.crownofmaine.net| www.hairlossandcure.com| www.gethsemane-care.com| www.lindaucapital.com| www.firstaidexceeder.com| www.tjzhihuicanyin.com| www.qizoyinlari.com| www.runw88.com| www.w88wthai.com| www.thekerrydiaries.com| www.brucerecruitingltd.com| www.chenjing6.com| www.dorianseniors.com| www.evalshawtraining.com| www.mcleanlaneman.com| www.jameylynnloves.com| www.mingdu-zhotel.com| www.brucerecruitingltd.com| www.jolasveinarnir.net| www.hlsmzhx.com| www.fotouhaLkhair.com| www.hongw88.com| www.bonzailine.com| www.wonderful1234.com| www.searchthezone.com| www.5w88th.com| www.eternelskincream.com| www.carltonwinestop.com| www.w88wth.org|