X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

M?c chi hoa h?ng ??i ly x? s?

 

M?c chi hoa h?ng ??i lý c?a các lo?i hình x? s?

B? Tài chính v?a ban hành Thông t? 112/2007/TT-BTC h??ng d?n ch? ?? qu?n lý tài chính ??i v?i Công ty x? s? ki?n thi?t (XSKT). C? th?, Thông t? ???c áp d?ng cho các công ty XSKT ???c t? ch?c và ho?t ??ng theo các hình th?c công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên do Nhà n??c s? h?u 100% v?n, công ty nhà n??c trong th?i gian chuy?n ??i thành công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên.

M?t bu?i quay x? s?

Theo Thông t? m?i ban hành (thay th? Thông t? 77/2005/TT-BTC ngày 13/9/2005 c?a B? Tài chính), m?c chi hoa h?ng ??i lý cho m?i ??i lý c?a t?ng lo?i hình x? s? t?i t?ng th?i ?i?m không v??t quá 15% doanh thu bán vé có thu? (theo quy ??nh c? là 13%). Quy ??nh này áp d?ng trong c? tr??ng h?p Công ty XSKT làm ??i lý tiêu th? vé cho Công ty XSKT khác.

M?c phí thanh toán cho ??i lý ???c ?y quy?n tr? th??ng cho khách hàng trúng th??ng không ???c v??t quá 0,2% trên t?ng giá tr? gi?i th??ng ??i lý ?ã thanh toán theo ?y quy?n. ??i lý ???c ?y quy?n tr? th??ng không ???c l?y b?t c? kho?n phí nào c?a khách hàng trúng th??ng.

Thông t? ?ã ??a ra quy ??nh m?i v? vi?c chi ch?ng s? ?? l?i d?ng XSKT ?? ho?t ??ng.  C? th?, m?c chi t?i ?a cho 1 v? án s? ?? b? ??a ra xét x? là 15 tri?u ??ng. T?ng m?c chi ch?ng s? ?? t?i ?a trong n?m tài chính áp d?ng cho các Công ty XSKT ?ang ho?t ??ng kinh doanh trong khu v?c mi?n B?c và mi?n Trung không quá 1%, khu v?c mi?n Nam không quá 0,5% t?ng doanh thu ho?t ??ng kinh doanh x? s? (có thu?) hàng n?m c?a công ty. Các Công ty XSKT chi h? tr? tr?c ti?p qua c? quan công an th?c hi?n công tác ?i?u tra, khám phá, th? lý chính c?a v? án s? ??.

Thông t? m?i ?ã quy ??nh m?t cách c? th? h?n m?c chi ?óng góp ho?t ??ng c?a H?i ??ng XSKT khu v?c. M?c ?óng góp t?i ?a (theo n?m) ??i v?i các Công ty XSKT là 48 tri?u ??ng/n?m/công ty, m?c ?óng góp c? th? c?a t?ng công ty do H?i ??ng XSKT khu v?c th?ng nh?t và th?c hi?n.

Thông t? c?ng nêu rõ, Công ty x? s? ki?n thi?t ph?i th?c hi?n công khai tài chính hàng n?m theo quy ??nh; ch?u s? qu?n lý, ki?m tra, giám sát c?a UBND các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng và các c? quan có th?m quy?n t?i ??a ph??ng. B? Tài chính th?c hi?n vi?c giám sát, ki?m tra ??nh k? ho?c ??t xu?t ??i v?i Công ty XSKT trong vi?c ch?p hành ch? ?? qu?n lý tài chính theo quy ??nh t?i Thông t? này.

 

(Ngu?n: Thông t? 112/2007/TT-BTC)

 

game bắn cá sitemap bet365 12betslot Slot online fifa555 onlineSlot w88win m88
www.artw88th.com| www.kathleenball.net| www.konyadilkent.com| www.netw88.com| www.classysassyng.com| www.bluewhaleonline.com| www.dominica-hotel.com| www.legaltipsonline.com| www.bjxiaofanggs.com| www.diets-today.com| www.wqshingtonpost.com| www.w88wthai.com| www.superw88.com| www.hgw88th.com| www.LauramitcheLL.net| www.theonlycurefor.com| www.thefitnesspreneur.com| www.bluewhaleonline.com| www.carltonwinestop.com| www.esportessencial.com| www.growviatrade.com| www.heyitsnollie.com| www.fireboltguitars.com| www.misthalin.net| www.desenwiremesh.com| www.andrewjclarke.net| www.defeatmsbLog.com| www.andrewjclarke.net| www.allanfinkelman.com| www.casa-verdehomes.com| www.searchthezone.com| www.diets-today.com| www.dfwl.org| www.openrangephotos.com| www.optimum-supplies.com| www.techstreamgames.com| www.stripeatyellow.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.fjmtt.com| www.sportspolitika.com| www.latinajews.net| www.accordianhotel.com|