X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

KHUY?N CáO KHI ??I S? TRúNG

VÉ S? GI? TRÚNG TH??NG AI  LÀ N?N NHÂN ?...

Th? B?y, ngày 14 tháng n?m n?m 2011.

-Th?i gian qua các c? quan thông t?n báo chí có th??ng xuyên ??a tin n?n vé trúng gi?, ?ó ch? là m?t ph?n r?t nh? so v?i r?i ro mà các ??i lý và ng??i bán s? c?m tay g?p hàng ngày. L??ng vé trúng gi? mà các công ty x? s? tr? ng??c v? ??i lý nh? h?n nhi?u so v?i l??ng vé gi? mà các ??i lý lo?i ra tr??c khi n?p lên. M?t ?i?u r?t ?au lòng là n?n nhân ch? y?u c?a v?n n?n này là nh?ng ng??i nghèo ít hi?u bi?t, ng??i già y?u, ng??i s?c kh?e kém không lao ??ng n?ng ???c, ng??i thi?u n?ng tàn t?t... kinh t? r?t khó kh?n ph?i ?i bán d?o t?ng t? vé s? m?u sinh.
 

KHUY?N CÁO KHI ??I S? TRÚNG!

1/ Ng??i bán s? c?m tay tuy?t ??i không ??i vé trúng c?a ng??i l?, h?n ch? ??i vé c?a nh?ng ng??i quen (do ?i bán c? ngày không ???c bao nhiêu, ng??i trúng s? th??ng mua h? l?i 1 ít nên ng??i bán dù bi?t r?i ro c?ng ch?p nh?n, t?t c? ch? d?a vào c?m tính. ?ây là mi?ng m?i ngon c?a k? l?a ??o). T?t nh?t ch? ??i vé do chính mình bán trúng! ?i?u này có th? làm doanh s? bán c?a cá nhân ít ?i m?t chút nh?ng so v?i r?i ro l?n thì nên làm. Có câu nói ?ùa nh?ng là th?t c?a nh?ng ng??i bán x? s? thâm niên: "Ch?a b? s? gi? ch?a ph?i là dân bán s?!".
 
2/ ??i v?i ??i lý vé s? lâu n?m có nhi?u kinh nghi?m, nhân viên ???c ?ào t?o nên r?i ro ít ng??c l?i nh?ng anh ch? ??i lý m?i ho?t ??ng, bàn bán l?.. c?n ph?i nâng cao ngh? nghi?p và th?n tr?ng h?n khi nh?n ??i vé. Có nhi?u ??i lý m?i m? ph?i gánh 1 kho?n n? kh?ng l? khi ??i lý trên tr? vé gi? v?.
 

??C ?I?M K? THU?T B?O AN C?A T? VÉ S?.

-Vé x? s? hi?n nay ?ã c?i ti?n r?t nhi?u, ???c in ch? y?u t? nh?ng ??n v? in tài chánh b?ng k? thu?t in tiên ti?n, qui trình in nhi?u công ?o?n. Tuy nhiên vì chi phí ?? in 1 t? vé s? th?p nên không th? có nh?ng ??c ?i?m ch?ng gi? cao c?p nh? ti?n ???c, ?? phân bi?t c?n ph?i có 1 s? ki?n th?c c? b?n. Vé s? Mi?n Nam có ch?t l??ng và k? thu?t ch?ng gi? cao nh?t nh?ng c?ng là khu v?c có nhi?u vé gi? nh?t do th? tr??ng phân ph?i r?ng l?n, doanh s? tiêu th? cao:
 
I/ Nh? ?ã nói ? trên vé s? c? n??c nói chung và Mi?n Nam nói riêng ???c in nhi?u công ?o?n, hình n?n ???c in tr??c, s? nh?y và các chi ti?t khác in sau… Tôi xin li?t kê m?t s? ??c ?i?m chính c?a t? vé x? s? Mi?n Nam:
 
+ B? s? nh?y ?óng c?ng ho?c ho?c in m?m có kèm b? ch?, m?t s? t?nh dùng b? s? ??t th?ng l? kim, b? ký hi?u con v?t. B? s? c?ng khi ?óng có in d?u trên t? vé gi?ng nh? d?u n?i giáp lai ?nh c?a CMND, hai phía trên d??i có d?u c?a mép con s? li?n k?. B? s? in m?m không có d?u ?óng nh?ng chi ti?t cao có s? nh? bên trong ho?c h?a ti?t ho?c n?i dung tùy theo t?nh.
 
+ B? ch? và b? s? ph? ?i kèm ??nh hình c? ??nh v?i b? s? nên v? trí t??ng ??i các d?y s? và ch? c? ??nh (n?u dãy s? có 1 s? l?ch không ngay hàng thì các dãy s? ph? và ch? hay ký hi?u con v?t c?ng l?ch theo t??ng ?ng),
 
+ ?? nét c?a t? vé khá cao th? hi?n nh?ng chi ti?t r?t nh?, chi ti?t n?n c?a khung in s? có n?i dung liên t?c (L?u ý n?n và s? ???c in trong 2 công ?o?n khác nhau, b?ng 2 màu m?c khác nhau và luôn nhìn ???c n?i dung c?a n?n phía d??i con s?).
 
+ Giáp lai là ph?n in ng?u nhiên hai m?t gi?a t? vé bán cho ng??i tham gia d? th??ng và ph?n l?u l?i công ty ?? ??i chi?u khi tr? th??ng. Ph?n này c?ng có nh?ng ??c ?i?m k? thu?t cao nh?: h?a ti?t ho?c n?i dung n?n in tr??c, b? s? ph? n?m ngang, ngày tháng, d?u giáp lai … in sau. L?u ý ph?n giáp lai này t? l? trùng l?p gi?a các t? vé là r?t nh? có th? nói không có s? trùng l?p.
 
+ Có m?t s? t?nh dùng nh?ng k? thu?t cao c?p h?n trên 1 s? chi ti?t nh? m?c ch? nhìn th?y khi chi?u tia c?c tím, nghiên t? vé tr??c ánh sáng ... Các công ty x? s? và các ??n v? in vé liên t?c nâng cao ch?t l??ng, tính th?m m?, k? thu?t ch?ng gi? trong ?i?u ki?n chi phí h?p lý.
 

II/ CÁC LO?I VÉ TRÚNG GI? TH??NG G?P VÀ CÁCH PHÒNG CH?NG

A-  D?NG VÉ GI? TH? CÔNG ??N GI?N: Là lo?i vé gi? ??n gi?n không có s? h? tr? c?a k? thu?t tân ti?n, th??ng do nh?ng cá nhân l??i lao ??ng nh?ng thích xài ti?n nên tìm cách l?a ??o. Lo?i này anh em ??i lý hay nói ?ùa là "nhìn th?y cách 30 mét"
 
1/ Vé c?o s?a, dán:
 
a/ Vé c?o s?a s?, dán s?: là vé s? không trúng cùng k? phát hành ???c c?o s?a b?ng màu m?c t??ng t?, c?o và dán con s? trúng vào.
 
-Cách nh?n bi?t: Vé c?o s?a có màu m?c không ??ng nh?t, vé dán có n?n không liên t?c, ??a ra ng??c sáng d? dàng th?y ch? c?o s?a ho?c dán, không còn d?u hi?u n?i và các mép s? li?n k? c?a b? s? c?ng, m?c s?a b? lem và ch? s? dán b? bong tróc khi th?m n??c…. Tuy lo?i này d? b? phát hi?n nh?ng d? làm nh?t nên s? l??ng t??ng ??i l?n.
 
b/ Vé s? s?a ngày và ghép: Gi?ng c?o s?a s?, là lo?i vé cùng ?ài nh?ng khác k? x? th??ng k? gian mua t? s? m?i trúng gi?i n?u so v?i k?t qu? c?a k? tr??c, sau khi x? không trúng m?i ?em c?o s?a ngày (ho?c l??m nh?ng t? vé c?a khách dò sai ?em v? so l?i v?i k?t qu? c?a các tu?n tr??c). Vé ghép là vé có ph?n s? c?a k? x? khác ghép v?i t? vé ?úng k? x? thay vì s?a ngày.
 
-Cách nh?n bi?t: Vé c?o s?a ngày có hình và ký hi?u khác t? vé phát hành c?a k? ?ó. Ngày in r?t nh? d??i n?n s? và ngày ? ph?n giáp lai không s?a ???c nên không trùng v?i k? x?… Vé ghép có hình, giáp lai ?úng nh?ng  n?n in s? không ?úng k? x? và có d?u ghép. L?u ý: T? vé c?a m?t s? t?nh không in ngày nh? li ti d??i n?n s? nên ph?i xem thêm nh?ng chi ti?t khác nh? b? s? ph?, b? ký hi?u con v?t...
 
2/ Tráo k?t qu? x? s?: Thay vì làm gi? t? vé s?, nh?ng tên l?a ??o này làm gi? t? vé dò, làm sai l?ch 1 gi?i kh?p v?i t? vé s? chúng ??nh ??i s? trúng. Lo?i này không l?a ???c ? ??i lý nh?ng d? dàng l?a ???c ng??i bán d?o b?ng cách 2 tên: m?t tên gi? "mua" l?a s? gây chú ý cho ng??i bán, tên còn l?i "m??n s?" ?? dò vé c?, ?ánh tráo t? vé dò kqxs và tr? l?i. Sau khi mua mua 1, 2 t? vé, tên "mua" này m?i móc ví tr? ti?n và m??n l?i s? ?? dò t? vé kh?p v?i vé dò ?ã b? tráo.
 
-Cách phòng ch?ng: Ng??i bán d?o t? làm d?u hi?u riêng cho t? kqxs c?a mình nh? ký vào ch?ng h?n ho?c dán c? ??nh vào t?p s?…
…vv…& vv……….
 
B-  D?NG VÉ GI?  K? THU?T CAO: Là lo?i vé ???c làm gi? v?i k? thu?t cao h?n, có s? h? tr? c?a máy móc do nh?ng ??i t??ng có trí th?c ho?c có bàn tay c?a nh?ng ngh? nhân thi?u ??o ??c… Lo?i này có t? l? th?p h?n nh?ng giá tr? gi?i th??ng l?n h?n.
 
1/ Vé scan t? t? vé trúng th?t và in l?i b?ng máy in chuyên d?ng: (Là 1 trong nh?ng lo?i vé gi? có s? l??ng l?n so v?i các lo?i khác ? m?c B, giá tr? gi?i th??ng cao).
 
-Cách nh?n d?ng: Tuy t? vé trúng ???c scan l?i v?i ?? phân gi?i r?t l?n và in b?ng nh?ng k? thu?t in hi?n ??i nh?ng k? gian không th? tách các chi ti?t k? thu?t trên t? vé và có ???c 1 dây chuy?n in ?n t?ng ph?n nên t? vé không có nh?ng ??c ?i?m nh? ?ã nêu ? m?c ??C ?I?M K? THU?T C?A T? VÉ S?. T? vé gi? có ?? nét các chi ti?t nh? kém, không nhìn th?y n?n phía d??i con s?, l? kim không ?úng… nói chung vé có màu s?c kém h?n, m?t l?p IN duy nh?t , có ??c tính c?a b?n photo (n?u anh ch? nào th??ng photo thì d? dàng phân bi?t ???c s? khác nhau gi?a "b?n g?c" và "b?n photo").
 
2/ Vé c?o s?a, dán s? t? nh?ng ngh? nhân có tay ngh? th?t s? nh?ng ??o ??c kém.
 
-Cách nh?n d?ng: Nh? lo?i vé c?o s?a, dán thông th??ng nh?ng ???c làm tinh vi h?n nhi?u, có ki?n th?c v? màu s?c, ch?t li?u m?c t??ng ??ng, ph?n c?o dán kh?p và ??ng nh?t khi ??a lên ng??c sáng... có th? ph?i phóng l?n m?i nhìn th?y ???c.
 
3/ Vé làm “m?t” s? và ?óng l?i s? m?i. Là lo?i vé ???c ngâm vào hóa ch?t bi?n màu m?c in s? thành trong su?t mà hình n?n và các chi ti?t khác không b? ?nh h??ng xong in s? m?i lên.
 
-Cách nh?n d?ng: Lo?i gi? này ch? làm ???c trên nh?ng t? vé có ch?t li?u m?c in các con s? b? tác d?ng b?i hóa ch?t bi?n thành "không màu". Vì m?c in s? "??i màu" ch? không b? m?t ?i nên t? vé này khi nhúng n??c nh?ng con s? s? hi?n lên do th?m ch?m h?n nh?ng ch? khác. B? s? dùng ?? in l?i có chi phí th?p, nh?ng k? l?a ??o th??ng dùng k? thu?t in d?u m?m nên các con s? in l?i có ?? nét kém, màu m?c lem r?t d? nh?n ra. Khi g?p d?u hi?u này hãy th?m ??c t? vé.
 
(*) Ngoài nh?ng lo?i vé gi? ???c s? l??c trên ?ây còn có nhi?u k? thu?t gi? khác ngày càng tinh vi h?n, trong gi?i h?n 1 bài vi?t không th? ?? c?p h?t. Hy v?ng các anh ch? em ??i lý vé s? m?i ho?t ??ng ý th?c h?n, th??ng xuyên c?p nh?t nh?ng lo?i vé gi? m?i, th??ng xuyên nh?c nh? b?n hàng bán s? d?o h?n ch? ???c ph?n nào r?i ro ngh? nghi?p.
 
Chúc các b?n thành công!
Minh Ng?c  
game bắn cá sitemap W88 Casino BET365Asia sboibc888 Slotonline Slotonline w88 Thailnd sbobet casino
www.w88wsports.net| www.bjxiaofanggs.com| www.solidhomedubai.com| www.w88casino.org| www.alexmerek.com| www.bostonvoicedata.com| www.eatcleanremix.com| www.netw88.com| www.worldfxmarkets.com| www.translanguage.net| www.goodcustomgoods.com| www.onew88.com| www.w88vwin.org| www.agenvimaxpills.com| www.jayscheesesteak.net| www.goodcustomgoods.com| www.siliconheavy.com| www.aluminumsell.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.hzheart.com| www.mysupplements001.com| www.wonderful1234.com| www.e-lisanslama.com| www.guaranteed-clean.com| www.hartacrossamerica.com| www.asterothsbooks.com| www.360fxgy.com| www.ajgsportstalk.com| www.buLduktrans.net| www.komunitasbunda.com| www.w88edu.com| www.franklinbusybody.com| www.onnenlinshncn.com| www.freew88.com| www.guaranteed-clean.com| www.jayscheesesteak.net| www.jquery-quickzoom.com| www.oldmannewpilot.com| www.LauramitcheLL.net| www.LauramitcheLL.net| www.globalw88.com| www.surpriseanddemand.com|