X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP v? kinh doanh x? s?

Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP: Hi?u l?c qu?n lý m?i v?i ho?t ??ng kinh doanh x? s?

 

Chính th?c có hi?u l?c thi hành t? ngày 01/12/2012, Ngh? ??nh s? 78/2012/N?-CP ngày 5/10/2012 c?a Chính ph? s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 30/2007/ N?-CP ngày 1/3/2007 v? kinh doanh x? s? ???c k? v?ng s? ??a ho?t ??ng x? s? vào “tr?t t? m?i”, ??ng th?i, nghiêm c?m các ho?t ??ng cung c?p thông tin d? ?oán tr??c k?t qu?, l?i d?ng x? s? ?? kinh doanh trái phép. Bài vi?t phân tích nh?ng quy ??nh m?i t?i Ngh? ??nh này.

Trong nh?ng n?m qua, ???c s? ch? ??o c?a B? Tài chính, ?y ban nhân dân các t?nh, Thành ph? ho?t ??ng x? s? ?ã có nhi?u b??c phát tri?n v?i t?c ?? t?ng bình quân kho?ng trên 20% n?m. Th? tr??ng x? s? m? r?ng, h? th?ng ??i lý r?ng kh?p ?ã gi?i quy?t ???c vi?c làm cho m?t l?c l??ng l?n lao ??ng trong xã h?i. Ho?t ??ng kinh doanh x? s? ?ã có nh?ng ?óng góp ?áng k? vào ngân sách nhà n??c, ngân sách các ??a ph??ng ?? ??u t? cho s? nghi?p y t?, giáo d?c và các công trình phúc l?i xã h?i khác. Theo s? li?u th?ng kê, ch? tính riêng n?m 2008, t?ng doanh thu x? s? c?a c? n??c ??t 28.551 t? ??ng, chi?m 1,9% GDP và thu n?p ngân sách nhà n??c (??t 8.028 t? ??ng), b?ng 3,5% t?ng thu n?i ??a c?a các ??a ph??ng và 5,99% thu ngân sách c?a các ??a ph??ng.

Bên c?nh nh?ng k?t qu? ??t ???c, ho?t ??ng x? s? th?i gian qua còn b?c l? m?t s? h?n ch?, t?n t?i l?n nh? quy mô th? tr??ng x? s?, ??t c??c và trò ch?i có th??ng còn nh?. Ho?t ??ng x? s? ki?n thi?t (XSKT) phát tri?n ch?a th?c s? ?n ??nh, v?ng ch?c, ch?a khai thác h?t th? tr??ng ti?m n?ng, kh? n?ng thu hút và ph?c v? các ??i t??ng khách hàng ???c phép tham gia còn h?n ch?. Các hình th?c ??t c??c ch?a phong phú. Công tác nghiên c?u, ?ng d?ng các lo?i hình x? s? m?i, g?n li?n v?i các ho?t ??ng kinh doanh d?ch v? ??t c??c ch?a ???c xác ??nh và quan tâm. Bên c?nh ?ó, các d?ch v? ?n theo XSKT v?n t?n t?i ngày càng tinh vi h?n.

?? l?p l?i “tr?t t?” ho?t ??ng XSKT, ??ng th?i ng?n ng?a các d?ch v? ?n theo x? s?, ngày 05/10/2012 Chính ph? ?ã ban hành Ngh? ??nh s? 78/2012/ N?-CP s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a Ngh? ??nh s? 30/2007/N?-CP v? kinh doanh x? s?. Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP ?ã ??a ra nhi?u quy ??nh m?i s?a ??i, b? sung m?t s? quy ??nh không còn phù h?p v?i th?c ti?n hi?n nay. C? th?:

Nguyên t?c kinh doanh x? s?

Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP ?ã kh?ng ??nh c? th? nguyên t?c kinh doanh x? s? là lo?i hình kinh doanh có ?i?u ki?n, ch?u s? ki?m soát ch?t ch? c?a c? quan qu?n lý nhà n??c ?? ??m b?o ?áp ?ng nhu c?u gi?i trí c?a m?t b? ph?n ng??i dân có thu nh?p chính ?áng và ??m b?o an toàn an ninh tr?t t? xã h?i. Ch? có doanh nghi?p (DN) ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n kinh doanh x? s? m?i ???c phép t? ch?c ho?t ??ng kinh doanh x? s?. ?ây là quy ??nh r?t m?i và c? th? h?n so v?i Ngh? ??nh 30/2007/N?-CP tr??c ?ây (ch? quy ??nh DN mu?n kinh doanh ph?i ???c c? quan nhà n??c có th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n ?? ?i?u ki?n; và ph?i ??m b?o minh b?ch, khách quan, trung th?c, b?o v? quy?n và l?i ích c?a các bên tham gia).

Ngoài ra, thay vì quy ??nh chung nh? tr??c ?ây DN kinh doanh x? s? là công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên, do Nhà n??c s? h?u 100% v?n, Ngh? ??nh m?i ?ã nêu rõ, mô hình ho?t ??ng và c? c?u t? ch?c qu?n lý c?a DN kinh doanh x? s? ???c áp d?ng theo mô hình ch? t?ch công ty, t?ng giám ??c (giám ??c) và các ki?m soát viên ho?c ch? t?ch công ty kiêm t?ng giám ??c (giám ??c) và các ki?m soát viên.

Các quy ??nh v? qu?n lý, kinh doanh x? s? c?ng nh? các ho?t ??ng ?n theo ??u ???c si?t ch?t h?n tr??c r?t nhi?u so v?i Ngh? ??nh 30/2007/N?-CP. Bên c?nh ?ó, Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP c?ng b? sung quy ??nh m?i v? trách nhi?m c?a DN kinh doanh x? s? là ph?i ch? ??ng ph?i h?p v?i các c? quan qu?n lý nhà n??c trên ??a bàn th?c hi?n tuyên truy?n, ph? bi?n và khuy?n cáo cho ng??i tham gia d? th??ng x? s? ki?m soát m?c ?? tham gia d? th??ng x? s?.

Các hành vi b? c?m

Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP c?a Chính ph? b? sung 2 nhóm hành vi b? nghiêm c?m, bao g?m: cung c?p thông tin d? ?oán tr??c k?t qu? x? s? và l?i d?ng khuy?n m?i may r?i ?? kinh doanh x? s? trái phép v?i m?c tiêu ki?m l?i nhu?n thông qua vi?c thu ti?n c?a khách hàng cùng v?i các hành vi b? nghiêm c?m khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Cùng v?i quy ??nh c?m cung c?p các thông tin sai s? th?t, c?m khuy?n m?i, vi?c ??a ra quy ??nh nghiêm c?m vi?c d? ?oán k?t qu? x? s? cho th?y quy?t tâm d?p b? các d?ch v? ?n theo x? s? nh? “soi c?u”, “d? ?oán k?t qu?”… s? ???c ??y m?nh th?c hi?n và các ho?t ??ng này t?n t?i chính là ho?t ??ng b?t h?p pháp. C? th?, Ngh? ??nh ??a ra 10 hành vi b? nghiêm c?m là: T? ch?c kinh doanh x? s? trái phép d??i m?i hình th?c và m?i lo?i ph??ng ti?n; S? d?ng k?t qu? x? s? do các DN kinh doanh x? s? phát hành ?? t? ch?c các ch??ng trình d? th??ng; Phát hành x? s? t? n??c ngoài cho các t? ch?c, cá nhân ? trong n??c; Làm sai l?ch k?t qu? trúng th??ng; S? d?ng ti?n c?a Nhà n??c ?? tham gia d? th??ng x? s?; Làm gi? vé s? d??i m?i hình th?c; S? d?ng x? s? làm ph??ng ti?n ?? r?a ti?n; Cung c?p thông tin d? ?oán tr??c k?t qu? x? s?; L?i d?ng hình th?c khuy?n m?i mang tính may r?i ?? kinh doanh x? s? trái phép v?i m?c tiêu ki?m l?i nhu?n thông qua vi?c thu ti?n c?a khách hàng; Các hành vi b? nghiêm c?m khác theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Phân ph?i vé s? và ??i lý x? s?

Theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP, s? l??ng vé c?a t?ng ??t phát hành do DN kinh doanh x? s? quy?t ??nh c? th? nh?ng không ???c vu?t quá h?n m?c s? l??ng, giá tr? vé phát hành ho?c ph?i ??m b?o t? l? tiêu th? vé bình quân t?i thi?u trong t?ng th?i k? do B? Tài chính quy ??nh. ?i?u ki?n ?? ???c m? ??i lý x? s? t?i Ngh? ??nh m?i c?ng ???c s?a ??i, b? sung phù h?p v?i th?c ti?n hi?n nay. Theo ?ó, Ngh? ??nh m?i b? sung thêm chi ti?t nh?ng ??i t??ng không ???c phép tham gia làm ??i lý, bao g?m cán b?, nhân viên làm vi?c t?i DN kinh doanh x? s?; v? ho?c ch?ng, cha, cha nuôi, m?, m? nuôi, con, con nuôi, anh, ch?, em ru?t, anh, ch?, em nuôi c?a ch? t?ch, t?ng giám ??c, giám ??c, phó t?ng giám ??c, phó giám ??c, k? toán tr??ng và c?p tr??ng, c?p phó các phòng, ban nghi?p v? c?a DN kinh doanh x? s?.

?ây là nh?ng quy ??nh h?t s?c ch?t ch? nh?m h?n ch?, lo?i tr? nh?ng tiêu c?c x?y ra trong ho?t ??ng kinh doanh x? s?, ??ng th?i h??ng ??n s? minh b?ch, công b?ng cho c? ng??i tham gia và ng??i kinh doanh. N?u nh? nh?ng quy ??nh này t?i Ngh? ??nh 30/2007/N?-CP “c?i m?” h?n thì Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP ?ã ch?t ch? h?n r?t nhi?u. Quy ??nh t?i Ngh? ??nh 30/2007/N?-CP ch? yêu c?u ??i lý vé s? là công dân Vi?t Nam th??ng trú t?i Vi?t Nam, có n?ng l?c hành vi dân s? ??y ??; n?u là t? ch?c ph?i là t? ch?c kinh t? ???c thành l?p và ho?t ??ng h?p pháp t?i Vi?t Nam. Ngoài ra, ??i lý ph?i có hình th?c b?o ??m thanh toán theo quy ??nh ?? b?o ??m ngh?a v? thanh toán ??i v?i DN kinh doanh x? s?.

Xác ??nh k?t qu? và tr? th??ng

Theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP, th?i gian quay s? m? th??ng do DN kinh doanh x? s? quy?t ??nh nh?ng không ???c ch?m h?n khung th?i gian quay s? m? th??ng do B? Tài chính quy ??nh cho các khu v?c. Th?i h?n tr? th??ng c?a DN ??i v?i khách hàng t?i ?a là 60 ngày, k? t? ngày xác ??nh k?t qu? trúng th??ng ho?c k? t? ngày h?t h?n l?u hành c?a vé s?. Quá th?i h?n, các vé trúng th??ng không còn giá tr? l?nh th??ng. C?n c? vào th?i h?n tr? th??ng t?i ?a nêu trên, B? Tài chính quy ??nh th?i h?n tr? th??ng c? th? cho t?ng lo?i hình, s?n ph?m x? s?.

X? lý vi ph?m

Ngh? ??nh 78/2012/N?-CP quy ??nh v? vi?c x? lý các hành vi sai ph?m nh? sau: Các hành vi vi ph?m, hình th?c x? ph?t, m?c ph?t, th?m quy?n x? ph?t vi ph?m hành chính v? ho?t ??ng kinh doanh x? s? ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành v? x? ph?t vi ph?m hành chính ??i v?i ho?t ??ng kinh doanh x? s?. Hình th?c x? ph?t và m?c ph?t ??i v?i hành vi vi ph?m ???c th?c hi?n theo quy ??nh c?a pháp lu?t hi?n hành ??i v?i hành vi vi ph?m quy ??nh v? s? d?ng k?t qu? x? s? và thông tin k?t qu? trúng th??ng.

game bắn cá sitemap royalonlinev2ios sbobet sbobet casino Thai slots fun88 slot W88.com sbobet link
www.hoteldelvallesj.com| www.mingdu-zhotel.com| www.homew88.com| www.photofindings.com| www.hashimet-trading.com| www.brucerecruitingltd.com| www.w88wclub.org| www.checkboyradio.com| www.siliconheavy.com| www.artw88th.com| www.petogadgets.com| www.andrewjclarke.net| www.polarisviprentals.com| www.51w88th.com| www.multi-techs.net| www.w88vietna.com| www.academicstudio.net| www.lowfatgaming.com| www.fotouhaLkhair.com| www.globalw88.com| www.homew88.com| www.jolasveinarnir.net| www.designsonjustice.com| www.itsw88.com| www.studiow88.com| www.konyadilkent.com| www.walkformemovie.com| www.oaswj.com| www.betw88th.com| www.p88th.com| www.autow88th.com| www.oz3bkkf.cn| www.copy-creators.com| www.onew88.com| www.gLenLewissteeLe.com| www.franklinbusybody.com| www.siliconheavy.com| www.franklinbusybody.com| www.lacluindustries.com| www.theautobluebook.com| www.knowledgetail.com| www.jayscheesesteak.net|