X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Thu? thu nh?p trúng x? s? & c? c?u gi?i th??ng t? 01/01/2017

 

 

Quy ??nh v? thu? thu nh?p trúng x? s?:

 

 

 T? 01/01/2017 C? c?u gi?i th??ng x? s? Mi?n Nam thay ??i l?u ý các anh ch? em ??i lý vé s? thu?c h? th?ng phân ph?i c?a Minh Ng?c v? vi?c kh?u tr? thu? thu nh?p khi nh?n ??i vé s? trúng th??ng.

T?t c? vé trúng x? s? có giá tr? ??n 10 tri?u ??ng không ph?i ?óng thu?, các gi?i trúng trên 10 tri?u ph?i ?óng thu? thu nh?p 10% c?a s? ti?n v??t trên 10 tri?u = (gi?i trúng - 10 tri?u) x 10%. Xem thêm Thông t? h??ng d?n c?a B? tài chính.

 

 Gi?i trúng ??c Bi?t: 2 t? => Thu? thu nh?p = (2.000.000.000 - 10.000.000) x 10% = 199.000.000?

 Gi?i ph? ??c Bi?t: 50 tri?u => Thu? thu nh?p = (50.000.000 - 10.000.000) x 10% = 4.000.000?

 Gi?i nh?t: 30 tri?u => Thu? thu nh?p = (30.000.000 - 10.000.000) x 10% = 2.000.000?

 Gi?i nhì: 15 tri?u => Thu? thu nh?p = (15.000.000 - 10.000.000) x 10% = 500.000?

 Các gi?i còn l?i t? 10 tri?u tr? xu?ng không ph?i ?óng thu? dù trúng c? c?p nguyên gi?i ba 100 t? = 10.000.000 x 100 = 1.000.000.000? (m?t t? ??ng) c?ng không ph?i ?óng thu? nh?ng l?u ý n?u 1 t? vé trúng nhi?u gi?i thì tính thu? t?ng giá tr? ví d? t? vé trúng c? gi?i ba và gi?i 8 trên 10 tri?u => ph?i ?óng thu? là (10.000.000 + 100.000 - 10.000.000) x 10% = 10.000?.

C?p nh?t thay ??i c? c?u gi?i th??ng ngày 01/01/2017

 

L?u ý: Thu? thu nh?p cá nhân ??i v?i nh?ng thu nh?p khác ???c tính l?y ti?n t?ng ph?n theo: Lu?t thu? TNCN – Lu?t s? 26/2012/QH13,  Thông t? 111/2013/TT-BTC và Thông t? 92/TT-BTC.

 

Minhngoc

??I S? TRÚNG Liên h? Hotline: 090 363 7779

 

game bắn cá sitemap scr888onlinecasino bwin 1XBETsports bet365soccer bet365soccer happyluke playfreeslots