X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

X? S? Mi?n B?c - 20/03/2019

Th? t? Ngày: 20/03/2019
Gi?i ?B
20824
Gi?i nh?t
01740
Gi?i nhì
08150
76859
Gi?i ba
77257
99634
09195
73097
84124
65293
Gi?i t?
4451
8567
2454
8293
Gi?i n?m
2186
2703
3827
8519
2139
0401
Gi?i sáu
395
841
056
Gi?i b?y
49
27
85
83
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ch?cS???n V?
4,501,3
0,4,519
 242,72
0,8,9234,9
22,3,540,1,9
Ch?cS???n V?
8,9250,1,4,6,7,9
5,867
22,5,6,97 
 83,5,6
1,3,4,5932,52,7

Th?ng kê x? s? Mi?n B?c ??n ngày 20/03/2019

L?u y: Th?ng kê c?p nh?t sau khi k?t thúc x? s?.

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 3 ngày:

31 ( 4 L?n ) Gi?m 2
24 ( 3 L?n ) T?ng 2
32 ( 3 L?n ) Kh?ng t?ng
34 ( 3 L?n ) Kh?ng t?ng
39 ( 3 L?n ) T?ng 1
67 ( 3 L?n ) T?ng 1
97 ( 3 L?n ) T?ng 1

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 7 ngày:

31 ( 9 L?n ) Kh?ng t?ng
34 ( 6 L?n ) T?ng 1
77 ( 5 L?n ) Gi?m 1
04 ( 4 L?n ) Kh?ng t?ng
32 ( 4 L?n ) Kh?ng t?ng
39 ( 4 L?n ) T?ng 1
54 ( 4 L?n ) T?ng 1
71 ( 4 L?n ) Kh?ng t?ng
75 ( 4 L?n ) Kh?ng t?ng

Các c?p s? ra liên ti?p:

39 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
97 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )

Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:

53      ( 19 ngày )
76      ( 16 ngày )
30      ( 13 ngày )
69      ( 13 ngày )
02      ( 12 ngày )

B?ng Th?ng kê "Ch?c - ??n v?" trong ngày

Hàng ch?c S? Hàng ??n v?
6 L?n 1
0 6 L?n 0
4 L?n 0
1 13 L?n 4
8 L?n 0
2 8 L?n 3
15 L?n 1
3 8 L?n 2
6 L?n 1
4 9 L?n 1
8 L?n 0
5 7 L?n 0
5 L?n 2
6 4 L?n 2
9 L?n 4
7 15 L?n 2
8 L?n 2
8 4 L?n 2
12 L?n 3
9 7 L?n 2

X? S? MI?N B?C - XSMB :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n b?c quay s? m? th??ng hàng ngày t?i Công Ty X? S? Th? ?ô:

L?ch m? th??ng XSMB :

Th? 2: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 3: X? s? ki?n thi?t Qu?ng Ninh
Th? 4: X? s? ki?n thi?t B?c Ninh
Th? 5: X? s? ki?n thi?t Hà N?i
Th? 6: X? s? ki?n thi?t H?i Phòng
Th? 7: X? s? ki?n thi?t Nam ??nh
Ch? Nh?t: X? s? ki?n thi?t Thái Bình


C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n b?c g?m 27 lô (27 l?n quay s?), có t?ng c?ng 81 gi?i th??ng. Gi?i ??c Bi?t 200.000.000? / vé 5 ch? s? lo?i 10.000?

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMB

game bắn cá sitemap Best Online Casino online Slot W88 w88 slot scr888 login scr888 online casino linksbobet