X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

X? S? Mi?n Nam - 20/03/2019

Th? t?
20/03/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
??ng Nai
XSDN - 3K3
44
255
2166
5841
6938
7685
44825
21841
06393
08799
08941
57953
01518
77282
56873
16247
64375
333193
C?n Th?
XSCT - K3T3
77
254
4200
0951
2068
1086
85629
90197
76429
57349
52405
65909
55639
60718
34281
61284
20684
728327
Sóc Tr?ng
XSST - K3T03
38
550
6730
6099
0866
6536
85777
24772
70647
50933
28778
41796
61049
37944
56089
48098
67650
705456
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
??ng Nai
Ch?cS???n V?
 0 
4318
825
5,7,9238
4413,4,7
2,5,7,853,5
666
473,5
1,382,5
9932,9
C?n Th?
Ch?cS???n V?
000,5,9
5,818
 27,92
 39
5,8249
051,4
868
2,7,977
1,681,42,6
0,22,3,497
Sóc Tr?ng
Ch?cS???n V?
3,520 
 1 
72 
330,3,6,8
444,7,9
 502,6
3,5,6,966
4,772,7,8
3,7,989
4,8,996,8,9

Th?ng kê x? s? Mi?n Nam ??n ngày 20/03/2019

game bắn cáNang cao
L?u y: Th?ng kê c?p nh?t sau khi k?t thúc x? s?.

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 3 ngày:

38 ( 6 L?n ) T?ng 1
44 ( 5 L?n ) T?ng 2
59 ( 5 L?n ) Gi?m 1
25 ( 4 L?n ) Kh?ng t?ng
56 ( 4 L?n ) T?ng 1
93 ( 4 L?n ) T?ng 2

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 7 ngày:

38 ( 10 L?n ) T?ng 1
59 ( 9 L?n ) Kh?ng t?ng
20 ( 8 L?n ) Kh?ng t?ng
63 ( 8 L?n ) Gi?m 1
35 ( 7 L?n ) Gi?m 1
36 ( 7 L?n ) Gi?m 1
48 ( 7 L?n ) Gi?m 1
50 ( 7 L?n ) T?ng 1
85 ( 7 L?n ) Gi?m 1
99 ( 7 L?n ) T?ng 2

Các c?p s? ra liên ti?p:

38 ( 6 Ngày ) ( 10 l?n )
25 ( 4 Ngày ) ( 5 l?n )
75 ( 4 Ngày ) ( 5 l?n )
09 ( 3 Ngày ) ( 3 l?n )
44 ( 3 Ngày ) ( 5 l?n )
56 ( 3 Ngày ) ( 4 l?n )
78 ( 3 Ngày ) ( 3 l?n )
85 ( 3 Ngày ) ( 3 l?n )
93 ( 3 Ngày ) ( 4 l?n )
97 ( 3 Ngày ) ( 3 l?n )
00 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
47 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
50 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
53 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
68 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
73 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
77 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
81 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
96 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
99 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )

Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:

11      ( 8 ngày )
40      ( 7 ngày )
80      ( 7 ngày )
13      ( 5 ngày )
37      ( 5 ngày )

B?ng Th?ng kê "Ch?c - ??n v?" ?ài 1-2-3 trong ngày

Hàng ch?c S? Hàng ??n v?
11 L?n 2
0 16 L?n 1
10 L?n 1
1 14 L?n 0
18 L?n 3
2 11 L?n 5
17 L?n 0
3 16 L?n 3
18 L?n 1
4 17 L?n 5
20 L?n 1
5 18 L?n 1
15 L?n 0
6 16 L?n 2
17 L?n 1
7 14 L?n 2
16 L?n 4
8 22 L?n 1
20 L?n 1
9 18 L?n 2

X? S? MI?N NAM - XSMN :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n nam g?m 21 t?nh t? Bình Thu?n ??n Cà Mau g?m:


Th? 2: (1) TP. HCM (xshcm), (2) ??ng Tháp (xsdt), (3) Cà Mau (xscm)

Th? 3: (1) B?n Tre (xsbt), (2) V?ng Tàu (xsvt), (3) B?c Liêu (xsbl)

Th? 4: (1) ??ng Nai (xsdn), (2) C?n Th? (xsct), (3) Sóc Tr?ng (xsst)

Th? 5: (1) Tây Ninh (xstn), (2) An Giang (xsag), (3) Bình Thu?n (xsbth)

Th? 6: (1) V?nh Long (xsvl), (2) Bình D??ng (xsbd), (3) Trà Vinh (xstv)

Th? 7: (1) TP. HCM (xshcm), (2) Long An (xsla), (3) Bình Ph??c (xsbp), (4) H?u Giang (xshg)

Ch? Nh?t: (1) Ti?n Giang (xstg), (2) Kiên Giang (xskg), (3) ?à L?t (xsdl)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n nam g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

* (1) = ?ài 1, (2) = ?ài 2, (3) = ?ài 3 hay còn g?i là ?ài chính, ?ài ph? và ?ài ph? 3 trong cùng ngày c?n c? theo l??ng tiêu th? và có tính t??ng ??i tùy t?ng khu v?c. Trong tu?n m?i t?nh phát hành 1 k? vé riêng TP. HCM phát hành 2 k?. T? "?ài" là do ng??i dân quen g?i t? sau 1975  m?i chi?u có 3 ?ài radio phát k?t qu? x? s? c?a 3 t?nh, th? 7 có 4 t?nh phát hành.

 

* Phân vùng th? tr??ng tiêu th? khác v?i phân vùng ??a gi?i hành chính, ví d? nh? Bình Thu?n thu?c Mi?n Trung nh?ng l?i thu?c b? vé liên k?t X? S? Mi?n Nam.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Nam - XSMN

game bắn cá sitemap Free slot sbobet8888 Wild Alpha88 W88 sbobet 5555 royalonlinev2ios