X? S? Minh Ng?c? ? XSMN ? K?t qu? x? s? tr?c ti?p ? ??i S? Trúng ? game bắn cá www.w88vwin.net

Dò vé s? Online - May m?n m?i ngày!...

Ngày: T?nh:
Vé S?:

Tra C?u K?t Qu? X? S?

X? S? Mi?n Trung - 16/02/2019

Th? b?y
16/02/2019
Gi?i tám
Gi?i b?y
Gi?i sáu
Gi?i n?m
Gi?i t?
Gi?i ba
Gi?i nhì
Gi?i nh?t
Gi?i ??c Bi?t
?à N?ng
XSDNG
69
201
6146
4793
4170
6442
10503
97321
51921
80533
63708
76417
53726
24031
27745
32388
42350
808663
Qu?ng Ng?i
XSQNG
42
249
0271
8959
9116
2647
89865
43562
82802
58674
33640
93441
31436
32992
57451
96283
02599
149913
??k N?ng
XSDNO
98
396
0425
6751
1380
4328
76476
13687
08656
52736
18145
76276
68913
97413
60324
14481
51515
512358
Normal
2 s?
3 S?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
?à N?ng
Ch?cS???n V?
5,701,3,8
0,22,317
4212,6
0,3,6,931,3
 42,5,6
450
2,463,9
170
0,888
693
Qu?ng Ng?i
Ch?cS???n V?
402
4,5,713,6
0,4,6,92 
1,836
740,1,2,7,9
651,9
1,362,5
471,4
 83
4,5,992,9
??k N?ng
Ch?cS???n V?
80 
5,8132,5
 24,5,8
1236
245
1,2,451,6,8
3,5,72,96 
8762
2,5,980,1,7
 96,8

Th?ng kê x? s? Mi?n Trung ??n ngày 16/02/2019

Nang cao
L?u y: Th?ng kê c?p nh?t sau khi k?t thúc x? s?.

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 3 ngày:

09 ( 5 L?n ) Gi?m 1
03 ( 4 L?n ) T?ng 1
13 ( 4 L?n ) T?ng 2
45 ( 4 L?n ) T?ng 2
99 ( 4 L?n ) T?ng 1

Các c?p s? xu?t hi?n nhi?u nh?t trong 7 ngày:

09 ( 7 L?n ) Gi?m 1
45 ( 6 L?n ) T?ng 1
62 ( 6 L?n ) Kh?ng t?ng
11 ( 5 L?n ) Gi?m 1
13 ( 5 L?n ) T?ng 3
27 ( 5 L?n ) Gi?m 1
30 ( 5 L?n ) Kh?ng t?ng
32 ( 5 L?n ) Gi?m 1
46 ( 5 L?n ) T?ng 1
48 ( 5 L?n ) Kh?ng t?ng
51 ( 5 L?n ) T?ng 2
64 ( 5 L?n ) Gi?m 2
83 ( 5 L?n ) Kh?ng t?ng
87 ( 5 L?n ) T?ng 1
97 ( 5 L?n ) Kh?ng t?ng

Các c?p s? ra liên ti?p:

03 ( 3 Ngày ) ( 4 l?n )
45 ( 3 Ngày ) ( 4 l?n )
08 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
24 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
41 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
49 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
51 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
62 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
76 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
81 ( 2 Ngày ) ( 3 l?n )
87 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )
98 ( 2 Ngày ) ( 2 l?n )

Nh?ng c?p s? kh?ng xu?t hi?n lau nh?t:

77      ( 12 ngày )
89      ( 10 ngày )
52      ( 8 ngày )
84      ( 7 ngày )
14      ( 6 ngày )

B?ng Th?ng kê "Ch?c - ??n v?" ?ài 1-2-3 trong ngày

Hàng ch?c S? Hàng ??n v?
19 L?n 2
0 13 L?n 1
14 L?n 1
1 19 L?n 3
13 L?n 1
2 14 L?n 1
15 L?n 0
3 17 L?n 4
21 L?n 7
4 9 L?n 1
9 L?n 3
5 12 L?n 4
10 L?n 2
6 17 L?n 3
8 L?n 3
7 13 L?n 1
13 L?n 2
8 15 L?n 2
22 L?n 5
9 15 L?n 0

X? S? MI?N TRUNG - XSMT :

 

X? s? ki?n thi?t Vi?t Nam phân thành 3 th? tr??ng tiêu th? (B?c, Trung, Nam), b? vé liên k?t các t?nh x? s? mi?n trung g?m các t?nh Mi?n Trung và Tây Nguyên:


Th? 2: (1) Th?a T. Hu? (XSTTH), (2) Phú Yên (XSPY)

Th? 3: (1) ??k L?k (XSDLK), (2) Qu?ng Nam (XSQNM)

Th? 4: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Khánh Hòa (XSKH)

Th? 5: (1) Bình ??nh (XSBDI), (2) Qu?ng Tr? (XSQT), (3) Qu?ng Bình (XSQB)

Th? 6: (1) Gia Lai (XSGL), (2) Ninh Thu?n (XSNT)

Th? 7: (1) ?à N?ng (XSDNG), (2) Qu?ng Ngãi (XSQNG), (3) ??k Nông (XSDNO)

Ch? Nh?t: (1) Khánh Hòa (XSKH), (2) Kon Tum (XSKT)

 

C? c?u th??ng c?a x? s? mi?n trung g?m 18 lô (18 l?n quay s?), Gi?i ??c Bi?t 2.000.000.000 vn? / vé 6 ch? s? lo?i 10.000?.

 

Team X? S? Minh Ng?c - Mi?n Trung - XSMT

game bắn cá sitemap sboibc888 playfreeslots W88 Casino sbobet slot w88 slot sbobet slot onlinecasino